Nu skal hun bin­de sit snø­rebånd med én hånd

BT - - NYHEDER -

AN­SVAR FOR ULYKKE jeg er sur over, at de ik­ke bli­ver straf­fet,« si­ger Pel­le Dau­gaard. Ef­ter to års tov­tra­ek­ke­ri med re­de­ri­et bag Net­to-Bå­de­ne, som har na­eg­tet sig skyl­dig og ik­ke me­ner, at de har an­sva­ret for ulyk­ken, blev Net­to-Bå­de­ne A/S i går straf­fet med en bø­de på 50.000 kr. for over­tra­e­del­se af loven om sik­ker­hed til søs.

Det ske­te, da Østre Lands­ret stad­fa­e­ste­de en dom, som Kø­ben­havns By­ret af­sag­de i fe­bru­ar. Der­med kan re­de­ri­et bag Net­to-Bå­de­ne se frem til et ci­vilt søgs­mål, hvor fa­mi­li­en vil kra­e­ve et mil­li­onbe­løb i er­stat­ning for ulyk­ken, da de nu har ret­tens ord for, at re­de­ri­et har sju­sket med sik­ker­he­den. Ulyk­ken Ulyk­ken ske­te 27. au­gust 2014, da den dansk-ita­li­en­ske Dau­gaard­fa­mi­lie var på fe­rie i Kø­ben­havn. Un­der en ka­nal­rund­fart med Net­toBå­de­ne i Kø­ben­havns havn fik Freja Dau­gaard sin høj­re arm i klem­me mel­lem kan­ten af ka­nal­bå­den og ka­j­kan­ten på Lan­ge­li­nie ved Den Lil­le Havfrue.

Bå­den var stop­pet for at ta­ge nye pas­sa­ge­rer om bord og lå med sta­ev­nen mod kaj­en med ba­re en en­kelt for­tøj­ning i land. Da bå­den skul­le af sted igen, svin­ge­de bå­den ind mod kaj­en, og Frejas arm kom i klem­me.

Syv ti­mer se­ne­re fik Freja Dau­gaard am­pu­te­ret un­de­rar­men på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

»Min dat­ters hånd blev am­pu­te­ret, for­di hån­den dø­de, da blodtil­førs­len var ble­vet stop­pet i for lang tid,« si­ger Pel­le Dau­gaard.

Fa­mi­li­en har iføl­ge Pel­le Dau­gaard brugt en for­mue, da de selv har be­talt for bå­de pro­te­ser og ope­ra­tio­ner, og selv om Freja er ved godt mod, til­ses hun af en psy­ko­log for let­te­re pa­ni­kan­fald ef­ter ulyk­ken. Det er dog de gra­ve­ren­de fy­si­ske mén, som Freja Dau­gaard må le­ve med, hen­des far er mest for­tør­net over.

»Hun har få­et en pro­te­se, men den kan hun ik­ke en­gang bru­ge til at bin­de si­ne snø­rebånd,« si­ger Pel­le Dau­gaard.

Bå­de i by­ret­ten og i lands­ret­ten har re­de­ri­et el­lers kra­e­vet fri­fin­del­se, og for­svar­sad­vo­kat Ni­els Jørn Fri­borg har tid­li­ge­re slå­et fast, at ulyk­ken var helt ene­stå­en­de, og selv om Net­to-Bå­de­ne har sej­let med cir­ka en halv mil­li­on pas­sa­ge­rer si­den 1991, si­ger han, at der al­drig er sket no­get lig­nen­de.

»Net­to-Bå­de­ne hav­de al­le pa­pi­rer i or­den, og reg­ler­ne var op­fyldt til punkt og prik­ke,« har han ud­talt. Fy­si­ske mén I dag kan 12-åri­ge Freja slet ik­ke hu­ske ulyk­ken, hvor hen­des arm blev knust, og hun blev ind­lagt på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Men iføl­ge sin far har hun et sta­er­kt sind.

»Min dat­ter har ac­cep­te­ret, at hun har mi­stet sin arm. Hun går sta­dig til rid­ning, og det var fak­tisk det før­ste, hun gjor­de, da vi kom til­ba­ge til Ita­li­en. Hun kom over og sad på sin he­st,« si­ger Pel­le Dau­gaard.

Ef­ter ulyk­ken har så­vel Net­toBå­de­ne som et an­det re­de­ri ud­sty­ret samt­li­ge bå­de med af­ska­erm­ning, så no­get lig­nen­de ik­ke kan ske igen. Hun har få­et en pro­te­se, men den kan hun ik­ke en­gang bru­ge til at bin­de si­ne snø­rebånd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.