Ja­cob Buksti er død, 69 år

BT - - NYHEDER -

DØDSFALD er al­le sam­men er me­get be­rør­te. Nu har min far få­et fred, og vi hå­ber ba­re, at han brin­ger gla­e­de, der hvor han er nu, li­ge­som han brag­te gla­e­de i vo­res liv,« si­ger Mi­cha­el Buksti, som øn­sker, at ro­se per­so­na­let på Rigs­ho­spi­ta­let, hvor Ja­cob Buksti var ind­lagt den sid­ste tid. Mi­ni­ster i Nyrups re­ge­ring Ja­cob Buksti hav­de en kan­di­dat­grad i sam­fund­skund­skab og hi­sto­rie fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og var fra en tid­lig al­der med­lem af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

Han var med­lem af Fol­ke­tin­get for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fra 1994 til 2005 og fun­ge­re­de som tra­fik­mi­ni­ster i Poul Nyrup Ras­mus­sens re­ge­ring fra 2000-2001.

Ud over sin kar­ri­e­re i Fol­ke­tin­get skrev Ja­cob Buksti en stri­be bøger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.