Oka­pi­en sny­der Kø­ben­havn Zoo

BT - - NYHEDER -

DRAEGTIG EL­LER EJ Oka­pi­en, som skul­le be­ri­ge Dan­mark med den før­ste fød­sel af sin slags i 50 år, er lø­bet om hjør­ner med dyr­la­e­gen og har snydt he­le Zoo­lo­gisk Ha­ve i Kø­ben­havn med sin gravi­di­tet. Føds­len skul­le ha­ve fun­det sted sidst i au­gust el­ler først i sep­tem­ber, og den var ven­tet med spa­en­ding.

Nu er ti­den lø­bet ud, og det nye med­lem af fa­mi­li­en har sta­dig ik­ke meldt sin an­komst. Men det er der en god grund til.

Det vi­ser sig, at oka­pi­ens før­ste gravi­di­tet re­sul­te­re­de i en abort. Men der gik ik­ke me­re end to må­ne­der, før den var gravid igen.

Det har dyr­la­e­ge Mads Ber­tel­sen i Zoo­lo­gisk Ha­ve først op­da­get nu. ’Vi be­kla­ger’ »Vi be­kla­ger at ha­ve ført nys­ger­ri­ge per­so­ner bag ly­set,« ly­der det fra dyr­la­e­ge i Zoo­lo­gisk Ha­ve Mads Ber­tel­sen.

Den­ne gang for­ven­tes føds­len om to må­ne­der.

Uds­vin­ge­ne i oka­pi­ens hor­mon­kur­ve har si­den be­gyn­del­sen af gravi­di­te­ten un­dret dyr­la­e­gen. Men på trods af det hav­de Mads Ber­tel­sen en klar for­mod­ning om, at en un­ge vil­le kom­me til ver­den i slut­nin­gen af au­gust el­ler star­ten af sep­tem­ber. Novem­ber el­ler de­cem­ber »Det kan va­e­re ut­ro­lig sva­ert at vi­de, hvor­når de er gravi­de.

Vi kan gå ind med sik­ker­hed og si­ge, at den er draegtig, og at kal­ven kom­mer på sin fød­sels­dag. Men ef­ter sid­ste ud­mel­ding tør jeg ik­ke gi­ve en pra­e­cis da­to for kal­vens for­ven­te­de an­komst,« si­ger Mads Ber­tel­sen.

Pres­se­ansvar­lig Ja­cob Munk­holm Ho­eck fra Kø­ben­havns zoo for­ven­ter, at føds­len sker i novem­ber – ’men det er et for­sig­tigt skud – det kan og­så bli­ve de­cem­ber, da vi som sagt ik­ke har re­gi­stre­ret par­rin­gen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.