Po­li­ti­boss: Vold skal pri­o­ri­te­res

Po­li­ti­di­rek­tør er­ken­der vold­somt pres i dansk po­li­ti: 10 pct. af styr­ken bru­ges på nye op­ga­ver

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg | kaak@bt.dk

Det må ik­ke gå ud over voldsof­re, at gra­en­se­kon­trol og ter­r­or­be­vogt­ning li­ge nu dra­e­ner det dan­ske po­li­ti.

Så­dan ly­der op­for­drin­gen nu fra Rigs­po­li­tiets top­le­del­se, ef­ter at BT i går kun­ne forta­el­le, at volds­sa­ger fle­re ste­der i lan­det må vi­ge for po­li­tiets ind­sats ved den dan­ske gra­en­se og be­vogt­ning af ter­r­or­mål.

»Volds­sa­ger er no­get af det, vi pri­o­ri­te­rer højt, og der­for bør de sa­ger lig­ge øverst i bun­ken. Så er der an­det, der kan tå­le at lig­ge lidt la­en­ge­re,« si­ger Svend Lar­sen, po­li­ti­di­rek­tør i Rigs­po­li­ti­et.

BT kun­ne i tirs­dags­a­vi­sen forta­el­le, at gra­en­se­kon­trol og ter­r­or­be­vogt­ning pres­ser po­li­ti­et i bund i en grad, at det er nødt til at svig­te bor­ger­ne.

F.eks. si­ger for­mand for Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti­for­e­ning Tom St­ef­fen­sen:

»Vi er nødt til at pri­o­ri­te­re op­ga­ver. Vi har nu en me­get la­en­ge­re re­spon­s­tid på volds­sa­ger. Det vil si­ge, at vi har volds­sa­ger, der må bli­ve lig­gen­de til for­del for be­vogt­ning af gra­en­ser og jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner, og det fru­stre­rer os og kra­en­ker vo­res rets­fø­lel­se.« Sti­gen­de kri­mi­na­li­tet Oven i de nye op­ga­ver er po­li­ti­et og­så ud­for­dret af sti­gen­de kri­mi­na­li­tet. På land­s­plan er der sket en stig­ning in­den for vold på 27 pct. i før­ste kvar­tal 2016 i for­hold til før­ste kvar­tal 2015. Til­sva­ren­de er der sket en stig­ning på 13 pct. for ind­brud og 12 pct. for rø­ve­ri­er.

Hos Rigs­po­li­ti­et er­ken­der po­li­ti­di­rek­tør Svend Lar­sen, at dansk po­li­ti er pres­set, for­di dansk po­li­ti har få­et nye op­ga­ver med asyl­pres­set og ter­r­ortrus­ler.

»Det pres­ser he­le or­ga­ni­sa­tio­nen. Det er me­re end 10 pct. af vo­res me­d­ar­bej­de­re, der bru­ges på op­ga­ver, som vi ik­ke hav­de i 2014. Det fø­rer til de ud­for­drin­ger, som I har be­skre­vet. For når folk er ved gra­en­sen, kan de ik­ke la­ve de op­ga­ver, de har der­hjem­me,« si­ger Svend Lar­sen.

Du si­ger, at vold skal pri­o­ri­te­res. Er det bed­re at ud­sky­de f.eks. ind­brud?

»Det er no­get, man må se på i hver po­li­tik­reds. Men volds­sa­ger er al­vor­lig kri­mi­na­li­tet, som går ud af over bor­ger­ne på en helt sa­er­lig må­de. Og det er no­get, som vi skal pri­o­ri­te­re højt, selv om vi er pres­set på res­sour­cer,« si­ger po­li­ti­di­rek­tø­ren.

I et de­bat­ind­la­eg i dagens BT skri­ver

Pia Kja­ers­gaard ad­va­re­de for godt ti år si­den om, at hvis der ik­ke blev ud­dan­net fle­re be­tjen­te, så vil­le vi en­de i den­ne her si­tu­a­tion Pe­ter Ko­fod Poul­sen, Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer

ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), at re­ge­rin­gen over­tog et dansk po­li­ti, hvor der var skå­ret helt ind til be­net. Han frem­ha­e­ver dog, at re­ge­rin­gen har gjort det mak­si­ma­le for at hånd­te­re de ud­for­drin­ger po­li­ti­et står over for. Bl.a. har man af­sat na­e­sten 2 mil­li­ar­der kro­ner ek­stra i pe­ri­o­den 2016-2019.

Hos Dansk Fol­ke­par­ti klan­drer man dog ge­ne­relt po­li­ti­ker­ne for at va­e­re for sent ude.

»Der er ble­vet so­vet i ti­men. Det er ha­e­vet over for en­hver tvivl. Pia Kja­ers­gaard ad­va­re­de for godt ti år si­den om, at hvis der ik­ke blev ud­dan­net fle­re be­tjen­te, så vil­le vi en­de i den­ne her si­tu­a­tion. Hun fik desva­er­re ret, og jeg kan kun ae­r­gre mig over, at der ik­ke var no­gen, der lyt­te­de før. Nu må vi sør­ge for at få ud­dan­net nog­le fle­re be­tjen­te hur­tigst mu­ligt,« si­ger Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Han hen­vi­ser til Dansk Fol­ke­par­tis øn­ske om at ud­vi­de po­li­ti­styr­ken med 2.000 be­tjen­te over de na­e­ste 10 år.

FO­TO: BAX LINDHARDT.

Gra­en­se­be­vogt­ning tyn­ger po­li­ti­et i en så­dan grad, at an­dre po­li­tiop­ga­ver må ud­sky­des el­ler hen­la­eg­ges. BT i går

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.