Nets ud­skif­ter 15.000 kort

BT - - NYHEDER -

15.000 dan­ske­re vil i den kom­men­de tid få ud­skif­tet de­res be­ta­lings­kort. Det er be­ta­lings­virk­som­he­den Nets, der har be­slut­tet at gen­nem­fø­re ud­skift­nin­gen i for­bin­del­se med et sti­gen­de an­tal mis­brugs­sa­ger de se­ne­re uger.

Man­ge af sa­ger­ne ved­rø­rer kort, der er be­nyt­tet hos en be­stemt uden­land­sk in­ter­net­for­ret­ning.

Nets vil ik­ke op­ly­se, hvil­ken in­ter­net­for­ret­ning der er ta­le om. Men iføl­ge sel­ska­bets pres­se­chef er ho­ved­par­ten af mis­brugs­for­sø­ge­ne ble­vet af­vist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.