’ ’

BT - - DEBAT -

Det hand­ler om, at man i 20 år har haft et Hjal­lerup Mar­ked på den po­li­ti­ske sce­ne DER ER IK­KE no­get at si­ge til, at di­rek­tø­ren for in­du­stri­en, Kar­sten Dybvad, blan­der sig. Hvis han synes, det ser far­ligt ud, og det er et ha­s­ardspil, så skal han si­ge det. Det skal man ik­ke be­brej­de ham. Men jeg me­ner nu, at det er for­nuf­tigt nok, hvad An­ders Samu­el­sen si­ger. Det hand­ler jo ik­ke om fem el­ler 4,5 pro­cent. Det hand­ler om, at man i 20 år har haft et Hjal­lerup Mar­ked på den po­li­ti­ske sce­ne, hvor det ene kom­pro­mis har af­løst det an­det, uden der har va­e­ret egent­li­ge va­ekst­pro­gram­mer. An­ders Samu­el­sen si­ger; nu ven­der vi ka­jak­ken, det er nødt til at va­e­re slut. Vi må ha­ve et sam­fund, hvor vi for­de­ler rig­dom­men, og ik­ke et sam­fund, hvor vi for­de­ler fat­tig­dom­men. En skat­tere­form er en for­ud­sa­et­ning for va­ekst.

ud­talt, at hvis ik­ke de får top­skat­te­let­tel­ser, så er de klar til at va­el­te re­ge­rin­gen. Men hvad er for­må­let med det? Det kan re­sul­te­re i, at vi får en so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring, der ik­ke vil let­te top­skat­ten med en ene­ste pro­cent. I ste­det for at få tre el­ler fi­re pro­cent, som de må­ske kun­ne få i en bor­ger­lig aftale, så vil de hel­le­re gø­re Mette Fre­de­rik­sen til stats­mi­ni­ster og få nul pro­cent på top­skat­te­let­tel­se. Hvor­dan kan det va­e­re i det bor­ger­li­ge Dan­marks in­ter­es­se? Og Dansk In­du­stri vur­de­rer her­til end­da, at det hel­ler ik­ke er i virk­som­he­der­nes in­ter­es­se.

LI­BE­RAL AL­LI­AN­CE HAR

et spørgs­mål om de fa­mø­se stål­sat­te øj­ne, der ik­ke er vil­li­ge til at gå på kom­pro­mis, og som er ban­ge for at ta­be an­sigt. Vi vil og­så ger­ne ha­ve top­skat­ten fuld­sta­en­dig af­skaf­fet. Det er vi eni­ge med Li­be­ral Al­li­an­ce i, men po­in­ten er blot, at det ik­ke skal va­e­re et spørgs­mål om alt el­ler in­tet - og det la­eg­ger de op til. Po­li­tik er kom­pro­mi­sets kunst, og det er, som om, det desva­er­re er ved at bli­ve til­si­de­sat.

DET ER BLE­VET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.