Ja, de hår­de for­hand­lin­ger ven­ter end­nu

BT - - DEBAT -

AS­GER AAMUND

er slet ik­ke be­gyndt end­nu. Jeg kan sag­tens fo­re­stil­le mig, at Li­be­ral Al­li­an­ce er indstil­let på at gi­ve Dansk Fol­ke­par­ti sto­re in­drøm­mel­ser på flygt­nin­gepo­li­tik­ken, hvis de på den an­den si­de vil gå ind for de fem pro­cent let­tel­se i top­skat­ten. Jeg tror og­så, at Thu­le­sen Da­hl vil gi­ve sig med de fem pro­cent. Ind­til nu spil­ler de hard­ball al­le sam­men. Jeg tror ik­ke på, der kom­mer et v alg, jeg tror, der kom­mer en for­stå­el­se mel­lem LA og DF, som beg­ge par­ti­er kan va­e­re no­gen­lun­de gla­de for. Så er det ba­re et spørgs­mål om, om Løk­ke tør slå til. Han har jo og­så gi­vet in­drøm­mel­ser over for An­gela Mer­kel om ik­ke at luk­ke gra­en­ser­ne. Så i sid­ste en­de kan det va­e­re ham, der ik­ke kan le­ve­re va­ren.

DE HÅR­DE FOR­HAND­LIN­GER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.