Trum­pis­me på dansk

BT - - DEBAT -

Nye Bor­ger­li­ge har ma­er­kesa­ger, som i bed­ste fald har vid­tra­ek­ken­de kon­se­kven­ser, i va­er­ste fald in­gen gang på jord. Men det er ik­ke det ene­ste ek­sem­pel på, at den po­li­ti­ske de­bat af og til fø­res i et pa­ral­le­lu­ni­vers langt fra sam­fun­dets egent­li­ge til­stand og re­el­le mu­lig­he­der. Og så­dan har det va­e­ret la­en­ge.

DE­BAT­IND­LA­EG Fyl­der folks ho­ve­d­er med drøm­me­to­ner, men som re­a­li­stisk set pla­ce­rer sig i sop­pe-en­den af drøm­mepoo­len

TAENK PÅ SID­STE valg­kamp, hvor en stor del af de­bat­ten hand­le­de om en straks­op­brems­ning af asyl­til­strøm­nin­gen. Det ske­te, sam­ti­dig med at asyl­mas­ser­ne va­el­te­de ind i det syd­li­ge Eu­ro­pa og be­va­e­ge­de sig nord­på, men det var, som om sto­re de­le af det po­li­ti­ske Dan­mark var i en til­stand af vir­ke­lig­heds­be­na­eg­tel­se. Det sam­me op­le­ver vi gang på gang på gang, når par­ti­er­ne frem­la­eg­ger øko­no­mi­ske pla­ner, som stort set al­tid un­der­ken­des af Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets be­reg­nin­ger, men det gør til­sy­ne­la­den­de in­gen for­skel. SE­NE­STE EK­SEM­PEL ER Nye Bor­ger­li­ge, som har ma­er­kesa­ger, der er i strid med grund­loven, for­ud­sa­et­ter exit fra EU el­ler ba­re SØ­REN PIND er fuld­kom­men ure­a­li­sti­ske, som f.eks. for­sla­get om at ud­la­en­din­ge skal sen­des ud, straks ef­ter de har få­et en dom. Men hal­lo, hvis det var mu­ligt, så ske­te det al­le­re­de (ved ud­valg­te dom­me). Det for­ud­sa­et­ter, at Dan­mark har en aftale med de lan­de, som folk skal ud­vi­ses til. Vi kan jo for po­k­ker ik­ke ba­re ka­ste dem ud med faldska­erm over et gi­vent lands gra­en­se. Sva­ret fra Nye Bor­ger­li­ge er: Prøv no­get hår­de­re. Men i den re­el­le ver­den er det ik­ke nok vir­ke­ligt at prø­ve. EL­LER TAG ALTERNATIVETS for­slag om at nedsa­et­te ar­bejds­ti­den til 30 ti­mer om ugen og med­hø­ren­de fuld­sta­en­di­ge afvisning af de ga­engse reg­ne­me­to­der. El­ler tag he­le de­bat­ten om en S-V-DF-re­ge­ring, som fyl­der folks ho­ve­d­er med drøm­me­to­ner, men som re­a­li­stisk set pla­ce­rer sig i sop­pe-en­den af drøm­mepoo­len. VI ER BLE­VET så vant til, at vir­ke­lig­he­den er ble­vet ma­ni­p­u­le­ret groft og sy­ste­ma­tisk gen­nem de se­ne­ste år­ti­er, at den har løs­net sig fra fol­ket. Og det er ik­ke, for­di dan­sker­ne er dum­me el­ler li­geg­la­de. Det er Søs Ma­rie Serup,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.