Her sco­rer kvin­der­ne kas­sen

BT - - NYHEDER -

BAGHJUL

At de smuk­ke kvin­der i dén grad gi­ver ma­en­de­ne øko­no­misk baghjul, hver­ken un­drer el­ler for­ar­ger mo­de­eks­pert og tv-va­ert hos Dan­marks Ra­dio Chris Pe­der­sen.

»Der er in­gen tvivl om, at kvin­der­ne helt ge­ne­relt tje­ner me­re end ma­en­de­ne,« si­ger han.

År­sa­gen til den sto­re løn­for­skel er, iføl­ge Chris Pe­der­sen, at de kvin­de­li­ge mo­del­ler gan­ske en­kelt sa­el­ger fle­re pro­duk­ter, end ma­en­de­ne er i stand til. For blandt for­bru­ger­ne er det nem­lig og­så kvin­der­ne, der do­mi­ne­rer. De svin­ger langt of­te­re med kre­dit­kor­tet på shop­ping­tu­re­ne end det mod­sat­te køn, i jag­ten på nyt tøj, ma­keup, par­fu­mer el­ler hånd­ta­sker. Og der­med får de kvin­de­li­ge mo­del­ler og­så ek­stra i løn­nings­po­sen, når de la­eg­ger krop og an­sigt til di­ver­se re­k­la­me­kampag­ner. Ma­end sa­el­ger ik­ke stilet­ter Der er dog en ud­vik­ling på vej, me­ner han, hvor isa­er de yn­gre ma­end i sti­gen­de grad er be­gyndt at ef­ter­spør­ge mo­de­tøj og skøn­heds­pro­duk­ter. Men om det li­ge­frem be­ty­der en me­re li­ge­lig løn­for­de­ling, vil den dan­ske mo­de­eks­pert ik­ke spå om.

»Mo­de­ver­de­nen er sta­dig­va­ek et uni­vers, hvor ef­ter­spørgs­len er do­mi­ne­ret af kvin­de­li­ge kun­der. Spørgs­må­let er så, om løn­for­skel­len er ri­me­lig. Men jeg synes ik­ke, man kan tra­ek­ke et li­ge­stil­lings­ar­gu­ment ned over det. Ma­end kan nu en­gang ik­ke stå mo­del til kjo­ler og stilet­ter. Det sa­el­ger alt­så ik­ke,« si­ger Chris Pe­der­sen.

ONSDAG 28. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.