Retsag om over­fald på Air­fran­ce- top­pen

BT - - NYHEDER -

En stri­be fag­for­e­nings­ak­ti­vi­ster, der sid­ste år brød ind til et mø­de hos Air Fran­ce og ka­ste­de sig over en di­rek­tør i sel­ska­bet, skal nu for ret­ten. Det skri­ver den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an.

Sa­gen be­gynd­te i 2015, da en stri­be di­rek­tø­rer i Air Fran­ce skul­le pra­e­sen­te­re en re­struk­tu­re­rings­plan for luft­fart­s­sel­ska­bet. Den vil­le ko­ste 2.900 job og fik i den grad de no­to­risk ak­ti­ve fag­for­e­nin­ger på bar­ri­ka­der­ne.

En grup­pe på om­kring 100 me­d­ar­bej­de­re, an­gi­ve­ligt fra fag­for­e­nin­gen CGT, brød igen­nem et hegn og til­tvang sig ad­gang til lo­ka­let, hvor pla­nen blev pra­e­sen­te­ret.

Her over­faldt de blandt an­dre fly­sel­ska­bets HR-di­rek­tør Xavi­er Bro­se­ta, der på bil­le­der blev set ført ud af byg­nin­gen af vag­ter i bar over­krop, for­di de­mon­stran­ter­ne i ka­os­set hav­de re­vet hans skjor­te og jak­ke af.

Vi­ce­di­rek­tør Pi­er­re Plis­son­ni­er, li­ge­le­des med itu­re­vet tøj, blev sam­men med Xavi­er Bro­se­ta nødt til at krav­le over et højt hegn un­der po­li­ti­be­skyt­tel­se for at unds­lip­pe de vre­de fag­for­e­nings­med­lem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.