’Jeg tog ik­ke og det kan

Kun 35 la­e­ger til­ba­ge til 250.000 men­ne­sker i Alep­po

BT - - NYHEDER -

SY­RI­EN In­ten­se kam­pe er brudt ud i den sy­ri­ske stor­by Alep­po, ef­ter den mid­ler­ti­di­ge vå­ben­hvi­le i lan­det er brudt sam­men. Det får nu ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen, WHO, til at op­for­dre til en øje­blik­ke­lig op­ret­tel­se af hu­ma­ni­ta­e­re ru­ter, skri­ver Reu­ters.

Iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nen er der nu kun 35 la­e­ger til­ba­ge i den søn­der­bom­be­de by, der skal ta­ge sig af de om­kring 250.000 til­ba­ge­va­e­ren­de per­so­ner, der me­nes at va­e­re i by­en.

Der­for øn­sker WHO at evaku­e­re de sy­ge og sår­e­de ad hu­ma­ni­ta­e­re ru­ter. Sa­er­ligt fra den øst­li­ge del af den be­lej­re­de sy­ri­ske stor­by Alep­po.

Sy­ri­ens ha­er og dens al­li­e­re­de ud­ka­em­pe­de tid­ligt tirs­dag in­ten­se kam­pe med op­rø­re­re i et bo­lig­di­strikt i den syd­ve­st­li­ge del af stor­by­en NY TEKNOLOGI Li­ge så la­en­ge 23-åri­ge La­er­ke Thøm­m­ing kan hu­ske, har hun prik­ket sig selv i fin­ge­ren 15 gan­ge om da­gen. Det be­hø­ver hun ik­ke la­en­ge­re. På ar­men sid­der en lil­le knap fast, og når hun kø­rer en elek­tro­nisk af­lae- Alep­po. Bo­lig­om­rå­det lig­ger ta­et på Ra­mous­ah, som er den syd­li­ge ind­falds­vej til Alep­po.

Kil­der si­ger til CNN, at de er des­pe­ra­te for at kom­me ud af by­en.

»Al­le ven­ter kun på, at der skal kom­me en mu­lig­hed for at slip­pe ud af Alep­po,« si­ger en 27-årig mand i om­rå­det, Mont­her Etaky, som er gra­fisk de­sig­ner.

»By­en er nu en spø­gel­ses­by. Der er kun am­bu­lan­cer og brand­bi­ler her. ser hen over knap­pen, afslører den med det sam­me suk­ke­rind­hol­det i hen­des blod. Så får hun lyn­hur­tig svar på, om ni­veau­et er nor­malt, el­ler om hun skal spi­se el­ler ta­ge in­sulin. La­er­ke Thøm­m­ing har ty­pe-1-di­a­be­tes, hvil­ket be­ty­der, at hun ik­ke er i stand til selv at pro­du­ce­re in­sulin, som er det stof, der sør­ger for at trans­por­te­re suk­ke­ret va­ek fra blo­det og ind i krop­pens cel­ler. Der­for er hun nødt til at ta­ge in­sulin, når hun spi­ser et må­l­tid mad. Men da det kan va­e­re far­ligt bå­de at ta­ge for lidt el­ler for me­get in­sulin, er hun nødt til først at må­le sit blod­suk­ker De se­ne­ste tre dag har va­e­ret skra­ek­ke­li­ge. Jeg vaen­ne­de mig tid­li­ge­re til tøn­de­bom­ber, men de nye mis­si­ler er så lar­men­de og fryg­te­li­ge,« si­ger fa­de­ren til en to må­ne­der gam­mel dreng til CNN.

Med­lem­mer af Sy­ri­ens ci­vil­for­svar op­ly­ser, at om­kring 400 men­ne­sker er ble­vet dra­ebt i de se­ne­ste uger i Alep­po og by­ens opland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.