Ver­dens mest for­fulg­te mand

BT - - NAVNE -

80 ÅR I MORGEN Ita­li­ens tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster Sil­vio Ber­lusco­ni er mest kendt for skan­da­ler­ne om­kring sin per­son og sin po­li­tisk an­løb­ne stil, men sam­ti­dig er han ita­li­ensk me­die-ba­ron, sten­rig og med vil­je til magt. Ma­ga­si­net For­bes har så sent som det­te år ran­ge­ret ham på li­sten over ver­dens ri­ge­ste ma­end som num­mer 118 med en an­slå­et for­mue på 7,1 mil­li­ar­der dol­lar.

I 2009 ran­ge­re­de For­bes ham som num­mer 12 på li­sten over ver­dens mest magt­ful­de men­ne­sker på bag­grund af hans do­mi­ne­ren­de po­si­tion i ita­li­ensk po­li­tik. Den la­engst sid­den­de I sam­men­lagt ni år har han va­e­ret Ita­li­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, hvil­ket gør ham til den ita­li­en­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, der har sid­det la­engst si­den An­den Ver­denskrig. Han var le­der af cen­trum-høj­re-par­ti­et Forza Ita­lia fra 1994 til 2009 og dets ef­ter­føl­ger ’Fri­heds­fol­ket’ fra 2009 til 2013. Si­den novem­ber 2013 har han le­det et for­ny­et Forza Ita­lia. 1. au­gust 2013 blev han de­fi­ni­tivt dømt for skat­tes­nyd i den sid­ste rets­li­ge ap­pel­in­stans og blev i den for­bin­del­se, bl.a. ud over va­na­e­ren, fra­dømt ret­ten til at udø­ve lov­gi­ven­de ar­bej­de i seks år.

På det tids­punkt var Ber­lusco­ni al­le­re­de sta­er­kt be­ryg­tet for si­ne upas­sen­de be­ma­er­k­nin­ger, som da han i 2003 fo­re­slog Tys­klands so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, Mar­tin Schulz, at spil­le vagt i en kz-lejr på film.

Mar­tin Schulz hav­de til­ladt sig at kri­ti­se­re ita­li­ensk in­den­rigs­po­li­tik, Da de blev spurgt, om de vil­le ha­ve sex med mig, sva­re­de 30 pct. af kvin­der­ne ’ja’, mens 70 pct. sva­re­de: ’Hvad, nu igen?’ og epi­so­den før­te til en mid­ler­ti­dig ned­køling af de tysk-ita­li­en­ske for­bin­del­ser.

Ber­lusco­nis re­ak­tion på den og man­ge an­dre fa­da­e­ser:

»Hvil­ke fa­da­e­ser? Jeg har ik­ke la­vet no­gen fa­da­e­ser.« Den mest for­fulg­te Sam­me hold­ning pra­e­ge­de hans åre­lan­ge dans med de ita­li­en­ske dom­sto­le.

Da hans dom for skat­tesvig blev stad­fa­e­stet af Ita­li­ens hø­jeste­ret, be­teg­ne­de Ber­lusco­ni sig som et of­fer for »rets­lig chi­ka­ne, der er uden si­destyk­ke i den ci­vi­li­se­re­de ver­den«. Og da hans im­mu­ni­tet mod rets­for­føl­gel­se blev sløj­fet i 2009: »Jeg er den per­son, der er ble­vet mest forfulgt i he­le ver­dens­hi­sto­ri­en og men­ne­skets hi­sto­rie.«

Se­ne­st har det vakt op­sigt, at han har solgt sin pri­va­te fod­bold­klub AC Milan til ki­ne­se­re. Pri­sen? 740 mio. eu­ro, el­ler hvad der sva­rer til godt 5,5 mil­li­ar­der kr. Så bli­ver det nok al­li­ge­vel en god dag for ver­dens mest for­fulg­te mand, så her­fra skal der – trods alt - ly­de et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.