Bla­e­sen­de action

BT - - TV - 07:05 08:30 13:05 16:30 18:00 00:00 11:25 14:45 09:55 19:35 22:00

KATASTROFEFILM Jo er tor­na­do-ja­e­ger. Sam­men med an­dre vi­den­skabs­folk op­sø­ger hun de fryg­tind­g­y­den­de na­tur-fa­eno­me­ner for at fo­to­gra­fe­re og ta­ge må­lin­ger. Hen­des mand, Bill, har få­et nok af at ja­ge ef­ter uvejr og for­sø­ger at få Jo til at ac­cep­te­re en skils­mis­se, så­dan at han kan gif­te sig med sin ve­nin­de. Men et us­a­ed­van­ligt in­tenst stormvejr kom­mer i vej­en, og snart be­fin­der de al­le tre sig i or­ka­nens øje i en kamp på liv og død. Ma­nuskrip­tet til "Twi­ster" er skre­vet af be­st­sel­ler-for­fat­te­ren Mi­cha­el Cri­ch­ton, der og­så står bag film som "Ju­ras­sic Park", og in­struk­tio­nen sty­res af hol­land­ske Jan de Bont, der ved hvor­dan man skru­er en ha­es­bla­e­sen­de actionfilm sam­men. Det be­vi­ste han med sin de­but­film "Spe­ed" fra 1994 med Ke­a­nu Re­e­ves og San­dra Bul­lo­ck i ho­ved­rol­ler­ne. "Twi­ster" er fra 1996, hvor com­pu­ter­tek­no­lo­gi­en for al­vor gjor­de sit ind­t­og i Hol­lywood, og for­sø­get på at gen­ska­be na­tu­rens kra­ef­ter på det sto­re la­er­red er så vel­lyk­ket, at det ud­lø­ste en Oscar-no­mi­ne­ring. Og­så fil­mens lydsi­de ud­lø­ste en no­mi­ne­ring - dog uden at vin­de Med­vir­ken­de: In­struk­tion: i beg­ge ka­te­go­ri­er. Fil­men har dog vun­det fle­re in­ter­na­tio­na­le pri­ser - pri­ma­ert for de com­pu­ter­skab­te tor­na­do­er. (DR3)

(G) Aste­rix: By­plan­la­eg­ge­ren. Fr.-bel. ani­ma­tions­film fra 2014. (G) F for Får – fil­men. Eng. ko­me­die fra 2015. (G) Fan­ta­stic Mr. Fox. Am. ani­ma­tions­film fra 2009. (G) Bad Neig­h­bors. Am. ko­me­die fra 2014.

(G) Hea­ven Is for Re­al. Am. drama fra 2014. (G) Mirak­let i Viskan. Sv. drama fra 2015.

(G) Åsa-Nis­se - Vel­kom­men til Kno­hult. Sv. ko­me­die fra 2011.

(G) Ju­no. Am.-can. ro­man­tisk ko­me­die fra 2007. The Jud­ge. Am. drama fra 2014. Po­int Bre­ak. Am. actionfilm fra 2015. Nat-tv

Der er la­vet sne­se­vis af katastrofefilm af svin­gen­de kva­li­tet. "Twi­ster" hø­rer til de bed­re og har so­li­de nav­ne som He­len Hunt, Bill Paxton og Phi­lip Sey­mour Hof­f­man på rol­le­li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.