DR-va­ert stop­per på TV-Avi­sen

BT - - TV | RADIO -

Kim Bild­søe Lassen bli­ver den 1. de­cem­ber i år DRs nye kor­re­spon­dent i Lon­don. Han si­ger der­med far­vel til rol­len som fast nyheds­va­ert på TV Avi­sen. Det skri­ver DR.

I Lon­don skal han blandt an­det rap­por­te­re om føl­ger­ne af den bri­ti­ske fol­ke­af­stem­ning, der end­te med et nej til EU.

Det er ik­ke nyt for Kim Bild­søe Lassen at ud­fyl­de rol­len som uden­rigskor­re­spon­dent. Han har tid­li­ge­re rap­por­te­ret fra bå­de Mel­le­mø­sten og USA.

Selv­om han el­sker job­bet som stu­di­e­va­ert på TV Avi­sen, så gla­e­der han sig til det nye job:

»Det er godt og vig­tigt for mig at ta­ge en pe­ri­o­de, hvor jeg for­dy­ber mig og kom­mer la­en­ge­re ned i sub­stan­sen med en af­gra­en­set op­ga­ve. Der­for gla­e­der jeg mig til at rap­por­te­re fra Lon­don og da­ek­ke den fa­sci­ne­ren­de og vig­ti­ge hi­sto­rie, som ’Bre­xit’ vit­ter­ligt er,« si­ger han.

DR for­ven­ter at ha­ve af­lø­se­ren klar for Kim Bild­søe Lassen i lø­bet af de na­e­ste par må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.