En magisk af­ten i Par­ken

Tho­mas Dela­ney bra­ge­de kug­len i net­tet, og så var mat­ch­bol­den vun­det, da FC Kø­ben­havn slog Club Brug­ge 4-0 og spil­le­de sig rig­tig ta­et på me­re eu­ro­pa­ei­sk fod­bold

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen Mor­ten Crone Sejersbøl | mi­cd@sporten.dk | mcs@sporten.dk

For to uger si­den kom Tho­mas Dela­ney som før­ste FCK-mand ud på den par­ke­rings­plads un­der Esta­dio do Dragão, som FC Por­to kald­te for mixed zo­ne. Vi fi­ske­de ik­ke selv ef­ter det, men plud­se­lig na­evn­te han det. ’Nu har vi en sa­et­bold,’ sag­de han ef­ter 1-1-kam­pen, mens FCK-ma­na­ger gik så langt som at kal­de det en mat­ch­bold. Den mat­ch­bold smas­he­de FC Kø­ben­havn-an­fø­re­ren selv i net­tet ef­ter 64 mi­nut­ter i 4-0-sej­ren over Club Brug­ge. Han kom lø­ben­de mod bol­den, og så ram­te han den, som man selv kun har gjort én gang i li­vet. Ind i kro­gen via stol­pen, og Te­lia Par­ken eks­plo­de­re­de.

»Jeg tror hur­tigt, at jeg ta­en­ker, at det fak­tisk er et godt spark. Spørgs­må­let er så, om den ram­mer stol­pen og går ind el­ler ud. Oven på den ski­de­bal­le, jeg fik i pau­sen sidst for at spar­ke 20 me­ter over, var det svar på til­ta­le over for Stå­le. Det er sja­el­dent, at de kom­mer,« sag­de Tho­mas Dela­ney ef­ter kam­pen. Kno­ck­out Det var må­let til 2-0, men det var det, der kno­ck­ou­te­de bel­gi­er­ne. Den før­ste lus­sing hav­de de få­et 10 mi­nut­ter tid­li­ge­re, da Pe­ter An­ker­sens fla­de ind­la­eg ind i et FC Kø­ben­havn-for­ladt Brug­ge-felt al­li­ge­vel end­te i net­tet, da Ste­fa­no Denswil i et nervøst an­fald og helt upres­set spar­ke­de bol­den i eget net til 1-0.

Og da Fe­de­ri­co San­tan­der slut­te­de et for­ry­gen­de FC Kø­ben­havn­kvar­ter med at ham­re en hel­flug­ter i net­ta­get ef­ter hjør­ne­s­park til 3-0, var kam­pen ov­re. Så glem­mer vi end­da helt, at Ludwig Au­gustin­s­son bra­end­te et straf­fes­park midt i det he­le. Men hvad gør det, når Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen sat­te 4-0-må­let i net­tet i over­ti­den? Mo­di­ge Sol­bak­ken Det var en magisk af­ten i Par­ken. Sol­bak­ken ha­ve tur­det kal­de kam­pen for en mat­ch­bold. Tur­det at spil­le med of­fen­si­ve Ras­mus Falk og Benja­min Ver­bic på kan­ter­ne, og spil­ler­ne le­ve­de op til til­tro­en. Og­så selv om det ik­ke var en ud­pra­e­get stor­kamp for net­op de to kan­ter.

»Det er vildt. Det er helt vildt. Det er helt ma­er­ke­ligt,« sag­de Sol­bak­ken om det fak­tum, at FC Kø­ben­havn net­op hav­de vun­det en Cham­pions Le­ague-kamp 4-0.

FC Kø­ben­havn er plud­se­lig num­mer to i hol­dets Cham­pions Le­ague-grup­pe, og al snak om det op­hø­je­de FCK-hold fra 2010/11 er for en stund va­ek. For nu er der mu­lig­he­der for Sol­bak­kens dren­ge. Mat­ch­bol­den har he­le ti­den hand­let om at spil­le i Eu­ro­pa ef­ter jul. For FC Kø­ben­havn er det en stor be­drift, hvis det bli­ver i Eu­ro­pa Le­ague via en tred­je­plads.

»Det her be­ty­der, at vi har sto­re mu­lig­he­der for at spil­le eu­ro­pa­ei­sk ef­ter jul. Vi skal ha­ve fle­re po­int, men vi har en ude­kamp nu, som er lidt en bonu­skamp, og så har vi to hjem­me­kam­pe mod de to bed­ste i grup­pen. Dér må vi se, om vi kan va­el­ge fra øver­ste hyl­de i trup­pen. Og om vi er i sam­me for­fat­ning,« sag­de Sol­bak­ken.

Det skal kø­ben­hav­ner­ne nu bru­ge de na­e­ste to kam­pe mod Lei­ce­ster til at be­va­e­ge sig ta­et­te­re på. Og i hvert fald kam­pen på hjem­me­ba­ne vil lø­ver­ne ha­ve sto­re for­håb­nin­ger til. For 4-0-sej­ren over Club Brug­ge var ik­ke ba­re en skalp for et ungt og in­ter­na­tio­nalt uprø­vet FC Kø­ben­havn-hold, det var og­så en un­der­streg­ning af, at Te­lia Par­ken gi­ver fransk­brød un­der ar­me­ne hos FCK-spil­ler­ne. 10 hjem­me­kam­pe i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let har gi­vet seks sej­re.

Og ja, det var mod Club Brug­ge. Et hold, man li­ge så godt kun­ne ha­ve mødt i Eu­ro­pa Le­ague. Og selv om af­te­nens sejr ik­ke vil gå over i hi­sto­ri­en på sam­me må­de som sej­re­ne over Ro­sen­borg i kva­li­fi­ka­tio­nen og Man­che­ster Uni­ted i grup­pe­spil­let el­ler den uaf­gjor­te mod Bar­ce­lo­na, vil det her må­ske bli­ve hu­sket som et skridt mod en må­de, som FC Kø­ben­havn og­så kan spil­le eu­ro­pa­ei­sk fod­bold på.

De tog mat­ch­bol­den, og de smas­he­de den til sejr. Nu skal de sør­ge for, at det hol­der hjem.

FO­TO: OLAFUR STEINAR GESTSSON

Tho­mas Dela­ney (tv.) kan jub­le ef­ter den frem­ra­gen­de scor­ing til 2-0, der re­elt kno­ck­ou­ter Club Brug­ge-spil­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.