Det lan­ge lys er ta­endt!

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

FOR TO UGER si­den – ef­ter FC Kø­ben­havns over­ra­sken­de po­int i Por­to – skrev jeg her i spal­ter­ne, at det­te FCK-hold har de in­gre­di­en­ser, over­ra­skel­ser og sto­re fod­bold­af­te­ner er la­vet af.

I af­tes gik pro­fe­tien i op­fyl­del­se. Vi, der var så hel­di­ge at va­e­re til ste­de i Par­ken, og al­le, der fulg­te med hjem­me i stu­er­ne, fik net­op dét. End­nu en magisk af­ten med Cham­pions Le­ague-hym­nen i ører­ne og de hvi­de FC Kø­ben­havn-trø­jer i syns­fel­tet. DET PE­GE­DE EL­LERS ik­ke just i den ret­ning langt hen i den over­be­vi­sen­de sejr over bel­gi­ske Club Brug­ge. Det var, som om Cham­pions Le­ague-elek­tri­ci­te­ten mang­le­de bå­de på tri­bu­ner­ne og ba­nen i Par­ken. Men det aen­dre­de sig. Nøj, hvor det aen­dre­de sig. Bå­de pu­bli­kum og ik­ke mindst FC Kø­ben­havns spil­le­re fandt stik­kon­tak­ten og fik ta­endt det bla­en­den­de Cham­pions Le­ague-lys. End­da det helt lan­ge af slagsen.

FC Kø­ben­havn hav­de en mat­ch­bold mod Brug­ge, sag­de Stå­le Sol­bak­ken in­den 4-0-sej­ren. En mat­ch­bold i for­hold til at gå vi­de­re til Eu­ro­pa Le­ague-fod­bold på den an­den si­de af nytår. Den mat­ch­bold må så va­e­re ud­nyt­tet nu, hvis vi skal ta­ge nord­man­den ord for go­de va­rer. Og det er der no­get, der ty­der på, vi skal i øje­blik­ket. SÅ LAD OS ba­re gå ud fra, at FCK og­så spil­ler eu­ro­pa­ei­sk fod­bold i for­å­ret 2017. Et langt­fra im­po­ne­ren­de Club Brug­ge-mand­skab skal uan­set hvad ik­ke ha­ve lov at gå for­bi de dan­ske me­stre over de kom­men­de fi­re grup­pe­kam­pe.

Der­for skal net­op det lan­ge lys på FCK-bus­sen. Må­let skal nu va­e­re at de ot­ten­de­dels­fi­na­ler, der ud over et par gi­gan­ti­ske kam­pe og op­le­vel­ser til­med kan sen­de over 40 mil­li­o­ner kro­ner ek­stra ned i den klubkas­se, som og­så i af­tes fik et fint til­skud. MED POINTET I Por­to og sej­ren i af­ten har FCK po­si­tio­ne­ret sig til at føl­ge med Lei­cesters en­gel­ske me­stre vi­de­re fra pulj­en. Net­op FC Por­to er kø­ben­hav­ner­nes sto­re kon­kur­rent. I dén for­bin­del­se lig­ner de to holds ind­byr­des op­gør i Par­ken 22. novem­ber nøg­len til FCKs vi­de­re avan­ce­ment. Vin­der kø­ben­hav­ner­ne her, bør en ot­ten­de­dels­fi­na­le va­e­re in­den for be­rø­rings­af­stand med tan­ke på det po­rtu­gi­si­ske fa­cit på ba­re ét po­int ef­ter to grup­pe­kam­pe. In­den da ven­ter imid­ler­tid to kam­pe mod Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster. VI HAR DE se­ne­ste da­ge her i spal­ter­ne sam­men­lig­net det nu­va­e­ren­de FC Kø­ben­havn-mand­skab med den lø­ve­flok, der i 2010 slog sig vi­de­re til to stor­kam­pe mod Chel­sea i Cham­pions Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi­na­ler. Dom­men var klar. Nu­ti­dens FCK-mand­skab står sta­dig ik­ke på sam­me trap­pe­trin som hol­det med Da­me N’Doye, Jes­per Grønkja­er og Zde­nek Po­spech.

Det gør hol­det sta­dig ik­ke. Men i af­tes tog det nu­va­e­ren­de FCK­mand­skab et stort skridt bå­de op ad trap­pen og ud af skyg­gen fra 2010-hol­det, mens det sam­ti­dig tog et kvan­tespring mod at gen­ta­ge net­op det­te holds le­gen­da­ri­ske be­drift for seks år si­den.

Det er sta­dig en re­la­tivt frisk klump ler, Stå­le Sol­bak­ken har mel­lem ha­en­der­ne. Men den kan for­mes til no­get stort. Vi skal nok få fle­re, magi­ske eu­ro­pa­ei­ske af­te­ner i Par­ken fra det­te hold. Må­ske en af dem end­da bli­ver en Cham­pions Le­agu­eot­ten­del­dels­fi­na­le i fe­bru­ar el­ler marts na­e­ste år.

FO­TO: LISELOTTE SABROE

Der var god grund til at jub­le for FC Kø­ben­havn-spil­ler­ne oven på magt­de­mon­stra­tio­nen mod Club Brug­ge, der blev sendt hjem til Bel­gi­en med et 0-4-ne­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.