Al­lans umu­li­ge valg

Al­lan Si­mon­sen har spil­let for bå­de FC Bar­ce­lo­na og Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. I af­ten sid­der han på sta­dion med et ben i hver lejr

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Ni­els O. Han­sen | piquet@sporten.dk

For Al­lan Si­mon­sen er det som at skul­le va­el­ge imel­lem si­ne børn, når han i af­ten sa­et­ter sig til ret­te på Sta­dion Im Borus­sia-Park til Cham­pions Le­ague-kam­pen mel­lem Borus­sia Mön­cheng­lad­bach og FC Bar­ce­lo­na. Dan­ske­ren, der blev kå­ret til Eu­ro­pas bed­ste fod­bold­spil­ler i 1977, har spil­let for beg­ge klub­ber, og der­for har den lil­le, sto­re dan­sker hel­ler in­gen fa­vo­rit.

»Jeg hå­ber først og frem­mest, det bli­ver en god fod­bold­kamp,« si­ger Al­lan Si­mon­sen til BT.

»Og så hå­ber jeg, at de beg­ge to går vi­de­re,« ly­der det vi­de­re fra den le­ven­de dan­ske fod­bold­le­gen­de, der er klar over, at FC Bar­ce­lo­na står med et bed­re ud­gangs­punkt end Glad­bach.

I før­ste spil­ler­un­de lam­me­ta­e­ve­de de span­ske me­stre Cel­tic fra Skot­land med 7-0, mens Glad­bach fik ører­ne i ma­ski­nen i Man­che­ster, hvor Ci­ty vandt 4-0.

»Men helt umu­ligt er det da ik­ke, at beg­ge hold går vi­de­re, så­dan som jeg drøm­mer om,« si­ger han.

De to klub­bers for­skel­li­ge ud­gangs­punkt i pulj­en forta­el­ler sam­ti­dig lidt om, hvor­dan det er gå­et dem, si­den Al­lan Si­mon­sen for­lod dem.

Den lil­le, rap­fo­de­de dan­sker spil­le­de i Glad­bach fra 1972 til 1979, da klub­ben var førsteud­for­drer til Bay­ern Mün­chen i kam­pen om den ty­ske ti­tel. Tre år i tra­ek – fra 1975 til 1977 – vandt Glad­bach mester­ska­bet i den pe­ri­o­de. Men hvert år var klub­ben nødt til at skil­le sig af med en pro­fil. Først var det Gün­ter Netzer, så dan­ske Hen­ning Jen­sen, der­na­est Jupp Heyn­ck­es og Rai­ner Bon­hof og i 1979 Al­lan Si­mon­sen selv.

Net­op i 1979 vandt klub­ben den da­va­e­ren­de UEFA Cup for an­den gang, og den da­va­e­ren­de an­fø­rer, Ber­ti Vogts, er­kla­e­re­de, at spil­ler­ne skul­le ny­de det, for det blev sid­ste gang i lang tid, klub­ben vandt no­get. Godt for­hold til beg­ge klub­ber Det fik han ret i, for si­den da har Glad­bach kun vun­det én ting: den ty­ske po­kal­tur­ne­ring i 1995.

»Mön­cheng­lad­bach er en af de mind­ste by­er i Bun­des­liga­en, så man måt­te kla­re sig med de spil­le­re, man kun­ne få. Og en del af dem var ik­ke go­de nok. Nog­le af tra­e­ner­ne var nok hel­ler ik­ke go­de nok,« for­kla­rer Al­lan Si­mon­sen

To gan­ge er Glad­bach ryk­ket ud af Bun­des­liga­en, men nu er klub­ben for al­vor til­ba­ge i tysk fod­bolds top. Det er an­det år i tra­ek, klub­ben er med i Cham­pions Le­ague. Og det er isa­er på grund af, at klub­ben går me­get sy­ste­ma­tisk til va­er­ks med den så­kald­te scou­ting – alt­så køb af nye spil­le­re – me­ner Al­lan Si­mon­sen.

»Scou­ting-ar­bej­det er ble­vet me­get bed­re, end den­gang jeg spil­le­de i klub­ben,« si­ger han.

Da Al­lan Si­mon­sen for­lod Glad­bach til for­del for FC Bar­ce­lo­na, var ca­ta­lo­ni­er­ne og­så den­gang en stør­re klub. Til gen­ga­eld var klub­ben ik­ke en in­ter­na­tio­nal magt­fak­tor – og hel­ler ik­ke en na­tio­nal magt­fak­tor, som klub­ben er i dag. I de tre år, han spil­le­de i klub­ben, vandt Re­al Madrid og ba­ski­ske Re­al So­cie­dad mester­ska­ber­ne.

»Bar­ce­lo­na er og­så ble­vet dyg­ti­ge­re til at kø­be spil­le­re og tra­e­ne­re, men jeg vil isa­er frem­ha­e­ve ta­len­t­ar­bej­det på klub­bens aka­de­mi, La Ma­sia, hvor al­le spil­ler­ne bli­ver sko­let til at spil­le i klub­bens sy­stem,« si­ger Al­lan Si­mon­sen, der selv bo­e­de i en år­ra­ek­ke i by­en ef­ter kar­ri­e­ren.

Blandt an­det der­for gla­e­der han sig til kam­pen i af­ten, som han selv skal over­va­e­re i Mön­cheng­lad­bach.

»Det sker ja­evn­ligt, at jeg be­sø­ger de to klub­ber. De in­vi­te­rer mig of­te, og jeg si­ger som re­gel ja. Mit for­hold til beg­ge klub­ber er strå­len­de. Jeg bli­ver al­tid be­hand­let godt af beg­ge. Og der­for har jeg hel­ler ik­ke en fa­vo­rit til kam­pen i af­ten.«

FOTOMANIPULATION: CHRI­STI­AN LINDGREN, PALLE HEDEMANN OG ERIK JEPSEN

Al­lan Si­mon­sen skif­te­de fra Glad­bach (tv.) til Bar­ce­lo­na (th.) i 1979 ef­ter et hav af tit­ler, men vandt kun en en­kelt i si­ne tre år i Ca­ta­lo­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.