BIG SCAM

Sam Al­lar­dy­ce er fa­er­dig som land­stra­e­ner ef­ter at va­e­re ble­vet af­slø­ret som en fu­sker. Så­dan hu­sker Hen­rik ’Tøm­rer’ Pe­der­sen ham og­så

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@sporten.dk

Snart 62-åri­ge Sam Al­lar­dy­ce hav­de en lang kar­ri­e­re som ma­na­ger bag sig, in­den han ef­ter fi­a­sko-slut­run­den ved EM i Frank­rig blev ud­set til red­nings­mand og over­tog tøj­ler­ne som en­gelsk land­stra­e­ner ef­ter Roy Hod­g­son. I af­tes end­te han med at måt­te for­la­de job­bet trods ba­re en en­kelt kamp i spid­sen for Eng­land ef­ter at va­e­re ble­vet af­slø­ret i at op­mun­tre til snyd. ’Big Sam,’ som han ka­er­ligt er ble­vet kaldt, er nem­lig ble­vet af­slø­ret som ’Big Scam’ ved at bli­ve fan­get på skjult ka­me­ra i en op­ta­gel­se, hvor han til­by­der un­dercover-jour­na­li­ster fra avi­sen The Te­le­graph rå­d­giv­ning i, hvor­dan man om­går fod­bold­for­bun­det FAs trans­fer­reg­ler. Og det går ik­ke, når man sam­ti­dig skal re­pra­e­sen­te­re FA of­fi­ci­elt i en højt­pro­fi­le­ret rol­le, hvor man i for­vej­en kon­stant er til dis­kus­sion.

Af­slø­rin­ger­ne før­te iføl­ge The Te­le­graph til et kri­se­mø­de i det en­gel­ske fod­bold­for­bund mel­lem for­mand Greg Clar­ke, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mar­tin Glenn og Al­lar­dy­ce på Wem­bley. Her blev par­ter­ne eni­ge om at op­ha­e­ve kon­trak­ten, be­kra­ef­te­de FA i går i en ud­ta­lel­se.

»Det var en stor ae­re for mig at bli­ve ud­na­evnt i juli, og det her er en stor skuf­fel­se for mig,« sag­de Sam Al­lar­dy­ce.

Der­med blev den 61-åri­ge Al­lar­dy­ce den tra­e­ner med den kor­te­ste em­beds­pe­ri­o­de i en­gelsk lands­holds­hi­sto­rie. 67 da­ge nå­e­de han at sid­de i sa­e­det, der nu over­ta­ges af U/21-land­stra­e­ner Ga­reth Sout­h­ga­te i de na­e­ste fi­re­kam­pe, ind­til en per­ma­nent af­lø­ser er ud­pe­get. Eng­land mø­der Mal­ta og Slove­ni­en i VMkva­li­fi­ka­tio­nen i ok­to­ber. Mi­ste­de respek­ten for ham Hen­rik ’Tøm­rer’ Pe­der­sen er en af de dan­ske spil­le­re, som har haft Sam Al­lar­dy­ce ta­et in­de på li­vet. ’Tøm­rer’, der er num­mer 14 på li­sten over de mest scoren­de spil­le­re i Su­per­liga­ens hi­sto­rie, spil­le­de i Bolt­on un­der Al­lar­dy­ce i pe­ri­o­den 2001-07.

Han hav­de, hvad han selv be­teg­ner som ’fem et halvt rig­tig go­de år’ med Al­lar­dy­ce, men til sidst gik det galt. Her fandt Hen­rik Pe­der­sen, som i mel­lem­ti­den var ble­vet om­sko­let til ven­stre ba­ck, ud af, at han ik­ke kun­ne sto­le på ’Big Sam’.

»Han tog rø­ven på mig til sidst. I min ver­den er et ord et ord, og vi hav­de gi­vet hin­an­den håndslag på, at jeg fik vil­le få en to­årig kon­trakt­for­la­en­gel­se. Men så an­nul­le­re­de han plud­se­lig af­ta­len, og sag­de ba­re ’så­dan er fod­bold’. Dér mi­ste­de jeg fuld­sta­en­dig respek­ten for ham. Det var det sor­te­ste ka­pi­tel i min kar­ri­e­re,« si­ger Pe­der­sen, der i dag spil­ler old boys-fod­bold, og ejer og dri­ver fod­bold­pu­b­ben Må­let i Sil­ke­borg.

For­in­den hav­de ’Tøm­rer’ haft et godt for­hold til Al­lar­dy­ce, som han hav­de op­le­vet som en frem­sy­net og vi­sio­na­er ma­na­ger.

»Han var en af de før­ste til at ind­fø­re Prozo­ne-sy­ste­met, hvor man må­ler alt, hvad der sker på ba­nen. Han brug­te kul­de­te­ra­pi, så vi var fri­ske til at tra­e­ne sten­hårdt igen om ef­ter­mid­da­gen. Han var helt ne­de i de­tal­jer­ne, og han gik ut­ro­ligt me­get op i død­bol­de – el­ler stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner, som man si­ger i dag – hvor vi score­de rig­tig man­ge mål,« si­ger Hen­rik ’Tøm­rer’ Pe­der­sen.

Den dan­ske mål­slu­ger un­dre­de sig først over FAs an­sa­et­tel­se af Al­lar­dy­ce, men han me­ner, at den gav god me­ning.

»Tid­li­ge­re blev han fra­valgt på grund af spil­lesti­len, men den­ne gang blev han nok til­valgt, for­di han har be­vist, at han kan skaf­fe re­sul­ta­ter med hold, der ik­ke er de sto­re for­vent­nin­ger til. Man har ik­ke haft så stor suc­ces med at spil­le den pa­e­ne fod­bold, så nu tra­eng­te man til en tra­e­ner, som kan få spil­ler­ne til at yde no­get.«

I af­tes sag­de FA så far­vel til Al­lar­dy­ce ef­ter blot én kamp.

FO­TO: AFP

Sam Al­lar­dy­ces da­ge som en­gelsk land­stra­e­ner kan va­e­re tal­te, ef­ter han er ble­vet ta­get i at til­by­de un­dercoverjour­na­li­ster rå­d­giv­ning i, hvor­dan man sny­der det en­gel­ske fod­bold­for­bund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.