En ny Erik­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STORTALENT Kas­per Dol­berg. Det kan godt va­e­re, du skal vaen­ne dig til at hø­re nav­net i den kom­men­de tid, for dan­ske­ren er det se­ne­ste stjer­neskud på den dan­ske fod­bold­him­mel. Det har han egent­lig va­e­ret la­en­ge i ta­lent­sam­men­ha­eng, men i øje­blik­ket bra­ger han igen­nem som an­gri­ber for Ajax’ første­hold.

Det er ik­ke me­re end ét år si­den, Dol­berg blev hen­tet til Ajax’ U/19hold fra Sil­ke­borg, men al­le­re­de nu har han sco­ret fi­re mål i seks kam­pe i den hol­land­ske AEres­di­vi­sion samt ét en­kelt i eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng. Se­ne­st score­de han to flot­te mål i we­e­ken­dens 5-1-sejr over PEC Zwol­le, hvor han blev kå­ret til kam­pens spil­ler.

Det var den dan­ske ta­lentspej­der Jo­hn Ste­en Ol­sen, der i sin tid an­be­fa­le­de Ajax at hen­te dan­ske­ren. Ol­sen har tid­li­ge­re få­et sto­re nav­ne som Zla­tan Ibra­him­ovic og Chri­sti­an Erik­sen til Am­ster­dam med stor suc­ces, og han spår, at dan­sker­ne ry­ger i sam­me ret­ning. Op mod stjer­ner­ne.

»Ja, det må jeg si­ge. Kas­per er et ka­em­pe­ta­lent. Jeg vil­le egent­lig ger­ne ha­ve haft ham her­ned al­le­re­de for et par år si­den, men så var han ska­det, og så blev det først et år se­ne­re. (i 2015, red.) Kas­per har al­tid for mig va­e­ret en rig­tig dyg­tig spil­ler, og jeg synes, han har al­le kva­li­te­ter­ne til at bli­ve en top­spil­ler. Og han er en fan­ta­stisk dej­lig kna­egt. Han er stil­le og ro­lig med beg­ge ben på jor­den. Der er ik­ke no­get hovski snovski dér. Al­le­re­de nu er han me­get vel­lidt ne­de i klub­ben,« si­ger Ajax-scou­ten.

Jo­hn Ste­en Ol­sen har al­le­re­de få­et et par klap på skul­de­ren i an­er­ken­del­se over Dol­bergs ta­lent. Se­ne­st da dan­ske­ren over­va­e­re­de man­da­gens Ajax-tra­e­ning. Dol­berg har ind­til vi­de­re kun én en­kelt U/21-land­skamp på ba­gen, men det va­rer ik­ke la­en­ge, me­ner Ol­sen.

»Jeg ser ham som lands­holds­spil­ler, og det skal nok kom­me. Vi har jo Åge Ha­rei­de, som er god med de un­ge spil­le­re. Det skal nok ske. Det er jeg sik­ker på.« ’Kun det før­ste skridt’ Men som til al­le fe­ster er der jo no­gen, der skal va­e­re den voks­ne og min­de ga­ester­ne om, at de må­ske li­ge skal be­sin­de sig. For Dol­berg er sta­dig blot 18 år og kun med et par må­ne­der på ba­gen som se­ni­o­r­spil­ler i Ajax. Vej­en mod det helt sto­re gen­nem­brud er sta­dig lang.

Den voks­ne i den­ne sam­men­ha­eng er sport­s­di­rek­tør i Ajax, Marc Over­mars. Hol­la­en­de­ren, der som ak­tiv bril­le­re­de for bå­de Ar­se­nal, Bar­ce­lo­na og det hol­land­ske lands­hold, ma­ner over for BT til be­sin­dig­hed over Dol­bergs suc­ces.

»I fod­bold er det nem­me­re at slå igen­nem på den sto­re sce­ne end at for­bli­ve på top­pen igen­nem la­en­ge­re tid. Spil­ler­ne skal vi­se, at de kan for­bli­ve på det ni­veau. Nor­malt gi­ver jeg ik­ke sa­er­lig man­ge in­ter­view, for­di vi som klub nor­malt hol­der os i bag­grun­den og ik­ke snak­ker for me­get. Som jeg ser det, er det­te blot hans før­ste skridt. Han har ik­ke op­nå­et no­get som helst end­nu. Han har kun et par kam­pe for Ajax og har sco­ret fem mål. Nu vil al­le ken­de ham. For­svars­spil­ler­ne her i Hol­land vil ken­de ham og va­e­re ek­stra mo­ti­ve­ret for at stop­pe ham, så han skal be­skyt­te sig selv. Når han spil­ler over for en 30-årig for­svars­spil­ler, vil ved­kom­men­de gø­re alt for at stop­pe Kas­per fra at sco­re. I øje­blik­ket står Kas­per ved bun­den af trap­pen, og det her er det før­ste trin. Han skal fort­sa­et­te med at ta­ge skridt på skridt opad,« si­ger Over­mars til BT. Op­rør over Dol­berg I går skrev den hol­land­ske avis De Te­le­graaf, at der in­ter­nt i Ajax’ ung­doms­af­de­ling hav­de va­e­ret mod­stand i for­hold til at hen­te Dol­berg til klub­ben. No­get, der blev be­skre­vet som et de­ci­de­ret op­rør. Man fryg­te­de, at hand­len vil­le gå ud over eg­ne ta­len­ter, men i sid­ste en­de trum­fe­de sport­s­di­rek­tør Marc Over­mars samt as­si­stent­tra­e­ner Den­nis Berg­kamp, der og­så fun­ge­rer som men­tor for Dol­berg, hand­len igen­nem.

Over­mars har ik­ke de sto­re kom­men­ta­rer til hi­sto­ri­en.

»Det vil jeg ik­ke snak­ke så me­get om. Det ene­ste, jeg ved, er, Som jeg ser det, er det­te blot hans før­ste skridt. Han har ik­ke op­nå­et no­get som helst end­nu at Jo­hn Ste­en Ol­sen og Den­nis Berg­kamp sag­de til mig: ’Marc, prøv at hø­re her. Om et år spil­ler han på første­hol­det.’ Og det var nok for os,« si­ger sport­s­di­rek­tø­ren om Dol­berg.

Og ind­til vi­de­re la­der be­slut­nin­gen og­så til at va­e­re no­get, man ik­ke helt for­try­der i Am­ster­dam. Trods mod­stan­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.