Og Zla­tan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kas­per Dol­berg skif­te­de til Ajax 1. juli 2015 fra Sil­ke­borg ef­ter en suc­ces­fuld prø­ve­tra­e­ning i ef­ter­å­ret 2014. Iføl­ge hol­land­ske me­di­er ko­ste­de han klub­ben mel­lem to og tre mil­li­o­ner kro­ner.

»Pro­ces­sen med at få ham til klub­ben var frem­ra­gen­de, synes jeg. Kas­per var på vo­res tra­e­nings­an­la­eg for to år si­den med si­ne fora­el­dre for at se na­er­me­re på det he­le. Fora­el­dre­ne har og­så dyr­ket hånd­bold på højt plan, så jeg vid­ste, at fa­mi­lie­si­tu­a­tio­nen var i

17. maj 2015 fik du Su­per­liga-de­but for Sil­ke­borg. 1. juli 2015 skif­ter du til Ajax’s U19-hold. 26. juli 2016 sco­rer du dit før­ste mål i din de­but for Ajax. 24. sep­tem­ber 2016 sco­rer du dit tred­je og fjer­de liga­mål. Hvor­dan har den tur va­e­ret?

»Det er sva­ert at for­stå, men tu­ren har egent­lig føl­tes na­tur­lig. Men det er sva­ert at for­kla­re. Nu fø­ler jeg, at det er nor­malt at va­e­re, hvor jeg er, men det er det jo ik­ke, hvis man kig­ger på, hvor jeg or­den, for­di de var klar over, hvad der skal til som to­pat­let. Vi hav­de et godt sam­ar­bej­de med Sil­ke­borg, og fora­el­dre­ne og agen­ten skul­le så tra­ef­fe en be­slut­ning. Det er no­get af det vig­tig­ste i mo­der­ne fod­bold; at tra­ef­fe den rig­ti­ge be­slut­ning, så du som spil­ler får en god mu­lig­hed og kan få en god og or­dent­lig ud­dan­nel­se. Det er vig­tigt ik­ke ba­re at gå ef­ter de hur­ti­ge pen­ge, og dér synes jeg, at Kas­per blev rå­det godt af sin agent og si­ne fora­el­dre,« si­ger Ajaxsport­s­di­rek­tør, Marc Over­mars, ik­ke over­ra­sken­de. mig el­ler aen­dret ad­fa­erd. Jeg gør det, jeg skal, og så er der ik­ke så me­get me­re i det.«

En­kel­te stem­mer me­ner, at du al­le­re­de nu skul­le ha­ve va­e­ret med på A-lands­hol­det. Er du enig?

»Jeg synes selv, det vir­ker lidt vildt, at folk ta­en­ker så­dan. For det er gå­et så hur­tigt. Det var ik­ke no­get, jeg gik og for­ven­te­de. Selv­føl­ge­lig hå­be­de jeg på det, men jeg reg­ne­de ik­ke med, det vil­le ske. Jeg har kun spil­let 30 mi­nut­ter for U21-lands­hol­det, så jeg tror, det er fint at ta­ge det ro­ligt på den front.«

»Du stil­ler for man­ge spørgs­mål. Jeg sid­der li­ge i mø­de. Far­vel,« lød det kort­fat­tet fra Bayram Tutum­lu.

Det ene­ste, der står til­ba­ge fra Laud­rup-lej­ren, er alt­så, at man ik­ke øn­sker at af­vi­se Va­len­cia, som Tutum­lu for­kla­re­de til Nor­an­ta­mi­nuts.

Iføl­ge jour­na­li­sten An­dreu Al­be­ro­la kan det me­get vel ske en­ten i dag el­ler i morgen, at Va­len­cia pra­e­sen­te­rer sin nye ch­eftra­e­ner. Så må vi ba­re ven­te og se, om han hed­der Laud­rup til ef­ter­navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.