Mirak­ler for­u­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

POINTHØST Det var en over­ra­skel­se af de helt sto­re, da Ke­vin Magnus­sen drø­ne­de i mål som num­mer ti for to uger si­den ved Sin­ga­po­res Grand prix. Dan­ske­rens Re­nault hø­rer nem­lig til blandt fel­tets dår­lig­ste, og der­for var det et ret uven­tet re­sul­tat. Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis sid­ste gang, at Ke­vin Magnus­sen kø­rer vig­ti­ge po­int hjem til Re­nault. Det me­ner BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard. »Jeg tror, at chan­cer­ne for fle­re po­int er go­de. Men det kra­e­ver, at der sker no­get ka­os, som der gjor­de i Sin­ga­po­re. Det kan sag­tens ske i Ma­lay­sia, hvor mons­un­reg­nen na­e­sten er en selv­føl­ge. Chan­cer­ne for po­int er ik­ke va­ek, tva­er­ti­mod vil jeg si­ge. Og­så selv om bi­len ik­ke bli­ver bed­re, men det gør mo­to­ren,« si­ger Pe­ter Ny­gaard. Vej­ret kan hja­el­pe til po­int Han frem­ha­e­ver, at reg­nen og­så kan spil­le en rol­le for Ke­vin Magnus­sens chan­cer i det ef­ter­føl­gen­de løb i Ja­pan, hvor vej­ret al­tid skif­ter over Suzuka­ba­nen.

Det er ik­ke kun Pe­ter Ny­gaard, som ser lyst på Ke­vin Magnus­sens mu­lig­he­der for at sco­re po­int i sa­e­so­nens sid­ste seks løb i Ma­lay­sia, Ja­pan, Me­xi­co, USA, Bra­si­li­en og Abu Dha­bi. Jo­hn Ni­el­sen, der er For­mel 1-eks­pert hos TV3 Sport, er og­så op­ti­mist på Ke­vin Magnus­sens veg­ne.

»Re­naults ni­veau lig­ger om­kring num­mer 15, og hol­det bli­ver ik­ke bed­re i år. Men når du lig­ger om­kring den po­si­tion i fel­tet, skal der ik­ke ske så me­get for­an dig, hvis du selv kø­rer et godt løb, før du kan snup­pe et po­int el­ler to,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Det ser ud til, at bi­len er me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig un­der løb end i kva­li­fi­ka­tio­nen. I Sin­ga­po­re var bi­len en af de ti hur­tig­ste med Ke­vin Magnus­sen bag rat­tet. Det er umu­ligt at si­ge, men den si­tu­a­tion kan op­stå igen,«

Jo­hn Ni­el­sen un­der­stre­ger dog, at Ke­vin Magnus­sens ra­cer kan li­de un­der mang­len­de vej­greb på Se­pang-ba­nen.

»Ma­lay­sia er en lyn­hur­tig ba­ne. Men det er så­dan en fly­den­de ba­ne, hvor down­for­ce og ae­ro­dy­na­mik bli­ver do­mi­ne­ren­de og­så. Og her er Re­nault-bi­ler­ne ik­ke så go­de,« si­ger han og frem­ha­e­ver og­så Abu Dha­bi som et løb, hvor Ke­vin Magnus­sen kan hen­te po­int. Hård­ar­bej­den­de kø­re­re Hos Re­nault er team­chef Fre­de­ric Vas­seur me­re af­da­em­pet om am­bi­tio­ner­ne for Ke­vin Magnus­sen i det kom­men­de løb.

»Selv­føl­ge­lig for­ven­ter vi al­tid det bed­ste fra vo­res kø­re­re, og at de le­ve­rer de­res bed­ste. Sam­men med he­le tea­met er vo­res am­bi­tion al­tid at gø­re frem­skridt. I Sin­ga­po­re så vi Ke­vin kø­re et flot løb, og Jo­ly­on hav­de si­ne ud­for­drin­ger på grund af om­sta­en­dig­he­der, han ik­ke kun­ne gø­re no­get ved. Vi ved, hvor hårdt beg­ge kø­rer­ne ar­bej­der, og vi ar­bej­der li­ge så hårdt på at gi­ve dem de bed­ste mu­lig­he­der for at le­ve­re på ba­nen,« si­ger fransk­man­den i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.