Guld­mun­dur må ven­te på DHF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NY KON­TRAKT? Wil­be­ks dra­ma­ti­ske af­sked som sportschef i kølvan­det på OL-gul­det. Gud­mun­dur Gud­munds­son har kon­trak­t­ud­løb i som­me­ren 2017, og han har over­for BT tid­li­ge­re gi­vet ud­tryk for, at han ger­ne vil fort­sa­et­te i job­bet. Men i DHF hol­der man kor­te­ne ta­et på krop­pen, og de har alt­så ik­ke syn­der­ligt travlt med at få Gud­munds­sons sig­na­tur på en ny aftale.

Iføl­ge DHF-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen er der i hvert fald an­det, som og­så pres­ser sig på li­ge nu. Ma­ster­plan i stø­be­ske »Li­ge nu bru­ger vi man­ge kra­ef­ter på en ma­ster­plan med Team Dan­mark, hvor vi kig­ger fi­re år frem i ti­den. Det ar­bej­de skal va­e­re fa­er­digt her in­den for et par må­ne­der i for­hold til den nye støt­te­pe­ri­o­de, der be­gyn­der fra ja­nu­ar, og som er me­get vig­tig. Så det er me­get det, vi bru­ger kra­ef­ter på i øje­blik­ket.«

»Det lig­ger i ud­gangs­punk­tet hos mig og Car­sten Grøn­mann (na­est­for­mand i DHF, red.) at hånd­te­re de ting, som lå på sport­s­che­fens bord. Så vi ta­ger os af de al­ler­mest nød­ven­di­ge Det lig­ger i ud­gangs­punk­tet hos mig og Car­sten Grøn­mann at hånd­te­re de ting, som lå på sport­s­che­fens bord. Så vi ta­ger os af de al­ler­mest nød­ven­di­ge op­ga­ver. Og ik­ke me­re end det op­ga­ver. Og ik­ke me­re end det.«

»Det skal vi nok få en af­kla­ring på. Der er en kon­trakt, der re­gu­le­rer de ting. Det skal vi nok mel­de ud, når vi er klar til det.«

»Ja, kon­trak­ter ud­lø­ber jo på et tids­punkt, og kon­trak­ter si­ger og­så no­get om, hvor­når man skal sa­et­te sig ned og dis­ku­te­re de ting. Og det vil vi selv­føl­ge­lig og­så gø­re på et el­ler an­det tids­punkt, når vi er klar til det.« For­hand­ler ik­ke via pres­sen »Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til.« »Vi kom­mer ik­ke til at for­hand­le gen­nem pres­sen.«

»Det er en in­tern del. Det er der ik­ke no­get be­hov for at luf­te al­le mu­li­ge an­dre ste­der og for­hand­le i det of­fent­li­ge rum. Vi er fle­re, der har nog­le for­skel­li­ge op­ga­ver. Det ta­ger vi in­ter­nt i for­bun­det.«

»Vi er tov­hol­de­re på det. Der er en stør­re kreds om­kring det. Vi snak­ker og­så med Team Dan­mark om­kring det. Og vi har og­så en be­sty­rel­se, vi af­rap­por­te­rer til. Det er ik­ke to mand, der sid­der og af­gør det. Vi indstil­ler til be­sty­rel­sen, li­ge så vel som en sportschef vil­le ha­ve gjort det,« si­ger Mor­ten Stig Chri­sten­sen.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.