Ud­for­drer Kes­slers la­er­ling

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ab­dul Khat­tab – 23 år Lan­dry Ko­re – 27 år

Ab­dul Khat­tab bli­ver i dag tra­e­net af Mik­kel Kes­sler, og han har al­tid va­e­ret an­set som et stort ta­lent med en flot ama­tør­kar­ri­e­re. End­nu mang­ler Khat­tab sit gen­nem­brud som pro­fes­sio­nel, men han er kom­met godt igen ef­ter sit ne­der­lag til fran­ske Howard Cospo­li­te sid­ste år.

ne­der­lag, en uden af­gø­rel­se) Lan­dry Ko­re har ik­ke kon­trakt med en pro­mo­tor, men har bok­set kam­pe for bå­de Team Sau­er­land og pro­mo­to­rer­ne Al­lan- og An­ders Ve­ster. Har kun syv pro­fes­sio­nel­le kam­pe på sit cv, men har of­te spar­ret med ek­sem­pel­vis Ab­dul Khat­tab og an­dre af lan­dets bed­ste bok­se­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.