FC Kø­ben­havn

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

(4-4-2) Ro­bin Ol­sen

Fik ik­ke brug for at vi­se al­le si­ne ev­ner, men var der, når det be­hø­ve­des. Måt­te bok­se en en­kelt gang, men kun­ne el­lers gri­be re­sten stil­le og ro­ligt.

Pe­ter An­ker­sen

Man­ge fejl og rin­ge bol­dom­gang før pau­sen. Pa­ra­doksalt nok var selv op­la­eg­get til 1-0-selv­må­let rin­ge. Spil­le­de sig dog op ef­ter pau­sen med fle­re go­de ak­tio­ner. Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen Op­t­rå­d­te med så stor selv­føl­ge­lig­hed, at det til ti­der vir­ke­de for nemt. Af­vi­ste hvad han skul­le og var am­bi­tiøs i si­ne igangs­a­et­nin­ger. Og nå ja ... han score­de og­så.

Erik Jo­hans­son

For­ud­se­en­de, pla­ce­re­de sig godt og var god i sit af­spil. Blev ik­ke ud­for­dret ret me­get, men neut­ra­li­se­re­de og­så ba­re det, der var at ta­ge sig af. So­lid ind­sats.

Ludwig Au­gustin­s­son

Van­vit­tig dyg­tig fremad og en af FCKs vig­tig­ste of­fen­siv­spil­le­re. Igen man­ge skar­pe ind­la­eg fra åbent spil og død­bol­de. Svagt straf­fes­park tra­ek­ker ned.

Benja­min Ver­bic

Fik ik­ke me­get ud af en kamp, hvor det ik­ke lyk­ke­des ham at fin­de de hul­ler, han ple­jer at va­e­re far­ligst i. Det blev mest til lidt bold­flyt­te­ri.

Tho­mas Dela­ney

Wauw for en van­vit­tig scor­ing at hi­ve frem! 25 me­ter ude fra og helt op i kryd­set. Ba­re for at un­der­stre­ge en i for­vej­en stor ind­sats på midt­ba­nen.

Wil­li­am Kvist

An­ke­ret på en midt­ba­ne, der den­ne af­ten var to­talt­do­mi­ne­ren­de. He­le ti­den med et blik bå­de frem og til­ba­ge, så han sik­re­de, at mo­to­ren kør­te.

Ras­mus Falk

Skif­te­de lidt fra kant til kant, men fandt kun sja­el­dent de po­si­tio­ner, hvor­fra han blev rig­tig far­lig. En­kel­te ag­gresi­ve ryk, men ik­ke det sto­re ud­byt­te.

Fe­de­ri­co San­tan­der

Til­ka­em­pe­de sig et straf­fes­pak og score­de et frem­ra­ge­de mål in­den for syv mi­nut­ter af an­den halv­leg. Var el­lers ik­ke vildt syn­lig i fel­tet, men ar­bej­de­de godt.

An­dreas Cor­ne­li­us

Søg­te bol­de­ne i fel­tet og kom først på fle­re ind­la­eg fra isa­er Au­gustin­s­son. Sta­erk og en på­li­de­lig spil­sta­tion op­pe på kan­ten af Brug­ges felt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.