Fri­fund­ne har ud­sigt til mil­li­o­ner­stat­ning

BT - - NYHEDER -

Selv om de fi­re ma­end blev idømt fa­engsels­straf­fe for min­dre al­vor­li­ge for­bry­del­ser, ven­tes fle­re af dem at kra­e­ve er­stat­ning for de man­ge da­ge bag trem­mer.

Det fast­slår ad­vo­kat Jes­per Storm Thy­ge­sen, der i sa­gen har for­sva­ret den 32-åri­ge Ma­h­moud Ra­bea. Han kun­ne i går for­la­de Kø­ben­havns By­ret med den mil­de­ste straf på blot 60 da­ges fa­engsel for be­sid­del­se af nog­le pa­tro­ner og en lil­le ma­eng­de hash.

»Min kli­ent er let­tet. Men der kom­mer nok en ef­ter­re­ak­tion, hvor han bli­ver in­de­bra­endt over, at han skul­le sid­de va­re­ta­egts­fa­engs­let i halvan­det år på grund af det her. Vi kom­mer helt sik­kert til at sø­ge er­stat­ning,« si­ger Jes­per Storm Thy­ge­sen.

Ud­sig­ten til kom­pen­sa­tion er imid­ler­tid uan­sta­en­digt lang, me­ner ad­vo­kat Ni­els Chri­sti­an Strauss. Han re­pra­e­sen­te­rer en fem­te mand, der nå­e­de at sid­de va­re­ta­egts­fa­engs­let i sa­gen i 329 da­ge, in­den han blev løsladt.

An­kla­ge­myn­dig­he­den har nu 14 da­ge til at over­ve­je, om sa­gen skal an­kes til Østre Lands­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.