DF-TOP SNØD VAE

BT - - NYHEDER -

Man kan ik­ke va­e­re halvt gravid. En­ten er man gravid, el­ler og­så er man det ik­ke. Hvis man stem­mer sig ud af Eu­ro­pol, er man ude de­fi­ni­tivt slut med at dis­ku­te­re en pa­ral­lelaf­ta­le. Det kan vi godt pak­ke sam­men. Vi kan ik­ke kom­me vi­de­re ad det spor,« si­ger Hen­ning Fuglsang Sø­ren­sen.

Sin­ne Co­nan tol­ker Frans Tim­mer­mans ud­ta­lel­ser sådan, at kom­mis­sio­nen har be­slut­tet at ta­le li­ge ud af po­sen.

»Jeg tror, at kom­mis­sio­nen har be­slut­tet at si­ge det, som det er. Der kom­mer ik­ke no­gen af­ta­le. Ik­ke for­di man mang­ler po­li­tisk vil­je til det, men for­di den­ne sag hand­ler om kold ju­ra,« si­ger hun.

Mor­ten Øster­gaard fo­re­slår, at Løk­ke ind­kal­der par­ti­er­ne til en drøf­tel­se af, hvor­dan man til­ret­tela­eg­ger en ny fol­ke­af­stem­ning.

»Når det vi­ste sig at va­e­re pra­e­cist så van­ske­ligt at få den pa­ral­lelaf­ta­le, som vi fryg­te­de, hå­ber jeg, at DFs ga­ran­ti sta­dig står ved magt, så vi kan bli­ve med­lem af Eu­ro­pol gen­nem et til­valg og en af­skaf­fel­se af rets­for­be­hol­det,« si­ger den ra­di­ka­le le­der.

Men det løf­te ag­ter Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ik­ke at gi­ve.

»Hvis vi skal gi­ve af­kald på at ge­nind­fø­re gra­en­se­kon­trol­len, kan vi ik­ke an­be­fa­le et ja,« si­ger han.

Det ny Eu­ro­pol tra­e­der i kraft 1. maj na­e­ste år. Uden en af­ta­le el­ler en ny fol­ke­af­stem­ning for­la­der Dan­mark det eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de se­ne­st på den da­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.