Fa­engsel og ud­vis­ning for ban­de­bran­de

BT - - NYHEDER -

DOM Et na­ev­nin­ge­ting i Ret­ten i Kol­ding har ons­dag idømt en 26-årig mand med ban­de­til­knyt­ning seks et halvt års fa­engsel for livs­far­lig brandstif­tel­se. Man­den er blandt an­det dømt for at vil­le bra­en­de ban­de­ri­va­ler­ne Bla­ck Ar­mys klubhus i Oden­se 3. sep­tem­ber 2014.

Ud over den hår­de fa­engsels­straf skal man­den, der er stats­løs pa­la­esti­nen­ser, ud­vi­ses af Dan­mark for be­stan­dig.

»An­kla­ge­myn­dig­he­den hav­de kra­e­vet syv års fa­engsel, og ret­ten valg­te at idøm­me ham seks et halvt års fa­engsel og ud­vis­ning af Dan­mark for be­stan­dig, selv om han er født i Dan­mark og ik­ke tid­li­ge­re er idømt be­tin­get ud­vis­ning,« si­ger spe­ci­a­lankla­ger Anja Hedegaard.

Man­den er iføl­ge an­kla­ge­ren et to­ne­an­gi­ven­de med­lem af en tid­li­ge­re lo­kal ban­de ved navn Bos­perus-grup­pen, der holdt til i Fre­de­ri­cia.

Den 26-åri­ge var på et tids­punkt rejst ud af Dan­mark til Tyr­ki­et. Men der­fra an­spo­re­de han nog­le med­skyl­di­ge til at be­gå bran­dat­ten­ta­tet. Hans med­skyl­di­ge er i novem­ber sid­ste år ble­vet dømt i sa­gen. Fandt brand­bom­ber i bil Bran­den skulle an­ta­en­des ved hja­elp af mo­lo­tovco­ck­tails, som po­li­ti­et fandt i en bil, in­den bran­dat­ten­ta­tet var ble­vet til no­get.

Den 26-åri­ge var un­der sit op­hold i Tyr­ki­et ef­ter­lyst in­ter­na­tio­nalt. Han vend­te fri­vil­ligt til­ba­ge til Dan­mark sid­ste ef­ter­år.

Ud over den plan­lag­te krig mod ban­de­ri­va­ler­ne i Oden­se er den 26-åri­ge Mo­ham­med Sa­mir El-Ban­na ble­vet dømt for et for­søg på brandstif­tel­se mod et bryg­hus i Ring­kø­bing og for grov vold, han­del med 65 ki­lo hash samt ulov­lig tvang.

Ankla­ge­skrif­tet har om­fat­tet i alt 15 for­hold, hvoraf ret­ten har dømt ham for de 13. Selv har han na­eg­tet sig skyl­dig i det me­ste, og han har valgt at ta­ge be­ta­enk­nings­tid med hen­syn til, om han vil an­ke dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.