Check­en check­er ud

BT - - NYHEDER -

FOR­TID Ti­den er den tun­ge­ste va­lu­ta, vi har. Og der­for er check­en ble­vet en ir­ri­te­ren­de hin­dring på vej­en mod det pro­blem­frie liv. Tid­li­ge­re bankan­sat i Sja­el­land­ske Bank og Dan­ske Bank Chri­sti­an Hansen, 65 år, hu­sker, hvor­dan de tu­sind­vis af checks – i 1970er­ne hånd­te­re­de han 300400 om da­gen – hver aften blev re­gi­stre­ret på hul­kort af ot­te til 10 da­mer og der­ef­ter kørt fra Sla­gel­se til Roskil­de for dér at bli­ve clea­ret i Ban­ker­nes EDB Cen­tral og en til to da­ge efter kørt til de respek­ti­ve ban­kers fi­li­a­ler. Var der ik­ke da­ek­ning, måt­te check­en re­tur til dem, der hav­de ind­løst den. Glem­te sit check­ha­ef­te »Check­en for­svin­der. Og sådan må det va­e­re,« kon­sta­te­rer Chri­sti­an Hansen tørt, som var det ly­den af en Mo­bile­Pay-over­før­sel.

Han hu­sker dog og­så det go­de ved checks. Som da han i 1970er­nes be­gyn­del­se hav­de glemt sit check­ha­ef­te og kun­ne be­ta­le Kim Lar­sen for en kon­cert ved at skri­ve CHECK på et styk­ke toilet­pa­pir, kon­tonum­mer og be­lø­bet i tal og bog­sta­ver.

Kort for­talt har de dan­ske ban­ker af­talt at op­si­ge check­sam­ar­bej­det per 1. ja­nu­ar 2017. Der­med er det slut med at ind­lø­se checks fra an­dre ban­ker end den, der har ud­stedt check­en. Den bli­ver alt­så så godt som ubru­ge­lig som gang­bar mønt.

Ban­ker­ne bli­ver fri for at hånd­te­re de sta­digt fa­er­re checks, og mor­de­ri­ske be­gre­ber som ’kon­tra­man­de­re’ (til­ba­ge­kal­de), ’tras­sen­ten’ (check­ud­ste­der) og ’tras­sat­ban­ken’ (ud­ste­der­bank) vil sja­eld­ne­re ly­de fra ad­vo­kat- og bank­di­rek­tørtun­ger. Ar­bej­de­ren fik check­kon­to Check­en blev fol­ke­lig i 1960er­ne, da ar­bej­de­ren fik check­kon­to og der­med ik­ke skulle ba­e­re løn­nen hjem i en po­se hver 14. dag. I dag er vi man­ge, der har drop­pet den. An­tal­let af ud­sted­te checks er si­den check­ens gul­dal­der midt i 1980er­ne fal­det fra over 200 mil­li­o­ner til cir­ka en mil­li­on i før­ste hal­vår af 2015.

Check­en blev ’op­fun­det’ af ban­kog in­du­stri­man­den C.F. Tiet­gen i 1857 for at sa­et­te fut i om­sa­et­nin­gen i sam­fun­det. Tiet­gen, der var di­rek­tør i den nye Pri­vat­ban­ken, fik lov af Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et til at ud­ste­de checks in­spi­re­ret af eng­la­en­der­ne. Der­af nav­net. Check = kon­trol.

Check­en ta­ger na­tur­ligt chec­k­ryt­te­ren, den­ne jo­ck­ey udi da­ek­nings­lø­se gum­mi­checks, med sig i gra­ven. Hel­ler ik­ke dem vil vi sav­ne. Boo­ster pen­ge­ma­eng­den Ras­mus Hou­gaard Nielsen er pen­ge­for­sker på CBS og for­mand for fore­nin­gen Go­de Pen­ge, der ar­bej­der for at re­for­me­re pen­ge­sy­ste­met. Iføl­ge ham er der ma­kroø­ko­no­misk ik­ke for­skel på checks, Mo­bile­Pay og be­ta­lings­kort – de boo­ster al­le pen­ge­ma­eng­den i sam­fun­det. Den blev, forta­el­ler han, op til fi­nanskri­sen i 2008 på seks år øget li­ge så me­get som i de fo­re­gå­en­de 130 år:

»Det cen­tra­le pro­blem er, at man på den må­de la­ver pen­ge udenom cen­tral­ban­ken. Det ska­ber bob­ler og over­dre­ven pen­ge­ska­bel­se i den pri­va­te sek­tor.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.