Ti­ger er Nor­ges hur­tigst vok­sen­de bu­tiks­ka­e­de

BT - - NYHEDER -

En dansk bu­tiks­ka­e­de frem­ha­e­ves af Virke, den nor­ske ho­ved­or­ga­ni­sa­tion for han­del og ser­vi­ce, for sin ek­stra­or­di­na­e­re va­ekst i Nor­ge.

Det er Ti­ger-bu­tik­ker­ne, der sid­der su­ve­ra­ent på før­ste­plad­sen over bu­tiks­ka­e­ders va­ekst.

Ka­e­dens om­sa­et­ning run­de­de sid­ste år 200 mio. nor­ske kro­ner og er si­den etab­le­rin­gen vok­set med gen­nem­snit­ligt 161 pct. om året. Det er langt me­re end an­dre ka­e­der, her­un­der Sø­stre­ne Gre­ne, der hav­ner på en fjer­de­plads i un­der­sø­gel­sen med en år­lig va­ekst på 36 pct.

Ti­ger-ka­e­den blev stif­tet af Len­nart La­j­bos­chitz i 1995. Han har solgt ho­ved­par­ten af virk­som­he­den til ka­pi­tal­fon­den EQT, men ho­ved­kvar­te­ret lig­ger fort­sat i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.