Kla­ger­ne reg­ner ned over YouSee

BT - - NYHEDER -

SER­VI­CE op for hen­de, at YouSee ik­ke kun­ne hol­de sit løf­te: In­ter­net­for­bin­del­sen var gan­ske en­kelt for­fa­er­de­lig rin­ge.

»For­bin­del­sen har va­e­ret så dår­lig, at jeg ik­ke en­gang har kun­net va­e­re på WiFi, hvis mit fjern­syn og­så har va­e­ret ta­endt,« si­ger Per­nil­le Jen­sen.

Og for­bin­del­sen er vig­tig for Per­nil­le Jen­sen, der in­di­mel­lem ar­bej­der hjem­me, så hun var ik­ke et se­kund i tvivl, da hun i au­gust op­sag­de af­ta­len efter kun fem må­ne­der som kun­de hos YouSee.

Hvad hun dog ik­ke kun­ne vi­de, var, at hun slet ik­ke var fa­er­dig med sel­ska­bet.

»Vi har få­et reg­nin­ger, der lø­ber frem til 31. ja­nu­ar 2017, og reg­nin­ger med en af­drags­ord­ning, som al­drig har ek­si­ste­ret. De har slet ik­ke styr på det,« si­ger hun. Kaos i kun­de­ser­vi­cen Ét er reg­nin­ger­ne, men det vaerste har va­e­ret, at kun­de­ser­vi­cen har va­e­ret et stort kaos.

»Vi har nok rin­get en 30-40 gan­ge og sid­det lang tid i kø. Nog­le gan­ge har min ka­e­re­ste rin­get en fre­dag og snak­ket med en me­d­ar­bej­der, der har lo­vet, at der var styr på det. Men tre da­ge se­ne­re – om man­da­gen – kom­mer der så en ka­em­pe reg­ning, som me­d­ar­bej­de­ren ik­ke for­tal­te om i den før­ste sam­ta­le om fre­da­gen. Og når min ka­e­re­ste så rin­ger om man­da­gen, så kan de slet ik­ke se, hvem han snak­ke­de med om fre­da­gen,« si­ger Per­nil­le Jen­sen. Tek­nisk ud­for­dret Selv be­kla­ger YouSee over for Kon­tant he­le si­tu­a­tio­nen og sky­der skyl­den på et nyt it-sy­stem, der blev ta­get i brug i for­bin­del­se med sam­men­la­eg­nin­gen med TDC.

»Vi er i en over­gangs­fa­se, og i den over­gangs­fa­se er der nog­le bump på vej­en. De bump på vej­en er of­te ik­ke-til­freds­stil­len­de kun­de­op­le­vel­ser,« si­ger Jens Aa­lø­se, kon­cern­di­rek­tør i TDC-grup­pen. TOVTRAEKNING Da Torben San­gild op­sag­de sit abon­ne­ment hos YouSee i for­å­ret, hav­de han ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, hvil­ket ma­re­ridt han skulle en­de i. En må­ned efter op­si­gel­sen trak YouSee pen­ge fra Torben San­gilds kon­to. Han af­meld­te PBS-af­ta­len og kon­tak­te­de YouSee, der be­kla­ge­de og med­del­te, at de vil­le til­ba­ge­be­ta­le straks. Men in­gen­ting ske­te.

»Jeg rin­ger igen, får fat i en, men der sker sta­dig ik­ke no­get med de pen­ge. Der­for skri­ver jeg en sur be­sked til dem via de­res skrift­li­ge sup­port, hvor jeg skri­ver, at det ik­ke kan pas­se. Jeg bli­ver der­ef­ter rin­get op, og me­d­ar­bej­de­ren ga­ran­te­rer mig per­son­ligt, at jeg in­den for tre uger vil få pen­ge­ne ud­be­talt,« si­ger Torben San­gild. Ryk­ker­ge­byr for fejl­fak­tu­ra Torben San­gild ser dog ik­ke skyg­gen af pen­ge­ne, selv­om vi nu er ov­re i maj nu.

De ef­ter­føl­gen­de må­ne­der fo­re­går et tov­tra­ek­ke­ri mel­lem Torben San­gild og YouSee, der plud­se­lig og­så kra­e­ver be­ta­ling af et ryk­ker­ge­byr for en fak­tu­ra, som sel­ska­bet fejl­ag­tigt ud­sted­te to må­ne­der efter op­si­gel­sen. Han er ra­sen­de, men får en­de­lig hul igen­nem til kun­de­ser­vi­cen, der be­kra­ef­ter, at pen­ge­ne vil bli­ve over­ført straks.

»En­de­lig får jeg pen­ge ud­be­talt, men der er kun ta­le om en tred­je­del af de pen­ge, de skyl­der mig,« si­ger Torben San­gild.

På det tids­punkt be­gyn­der han at true med ad­vo­kat og for­kla­rer og­så of­fent­ligt om sa­gen på hans Fa­ce­book-pro­fil. Den stra­te­gi gi­ver til­sy­ne­la­den­de po­te, for efter fem må­ne­ders tov­tra­ek­ke­ri får Torben San­gild om­si­der samt­li­ge pen­ge re­fun­de­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.