Ja, hvis der ik­ke er ta­le om tvang

BT - - NYHEDER -

JO­HAN­NE SCH­MIDT-NIELSEN

en in­di­vi­du­el gen­nem­gang af sa­ger­ne for at af­kla­re, om der er no­gen form for tvang. Det er hul i ho­ve­d­et at skil­le et par, hvor hun er 17 år, og han er 19 år, og de har et barn sam­men. Selv­føl­ge­lig kan det la­de sig gø­re at va­e­re 17 år og 19 år og ha­ve et barn, uden at der er ta­le om tvang. Der­for har min hold­ning he­le vej­en va­e­ret, at der skal va­e­re en in­di­vi­du­el gen­nem­gang. Jeg er ik­ke bør­ne­sag­kyn­dig eks­pert. Det er an­dre, der må vur­de­re sa­ger­ne

DER SKAL VA­E­RE

selv kom­met frem til, at det har va­e­ret ulov­ligt at skil­le par­re­ne ad, og det un­drer mig da, at de ik­ke ind­led­te med at un­der­sø­ge, om det var ulov­ligt. Hvad an­går de pi­ger, der er 14 år, må det kom­me an på en bør­ne­sag­kyn­dig vur­de­ring. Al­le er jo imod tvangs­a­eg­te­ska­ber, og alarm­klok­ker­ne bør da rin­ge, når der er ta­le om en 14-årig pi­ge, der le­ver med en vok­sen mand.

MI­NI­STE­RI­ET ER JO

fo­re­stil­le mig, at en bør­ne­sag­kyn­dig vil vur­de­re, at det er i den 14-åri­ges in­ter­es­se at le­ve sam­men med en mand, der er over 18 år. Blandt an­det for­di den seksu­el­le la­val­der er 15 år. Det er en va­e­sent­lig an­den si­tu­a­tion, hvis der er ta­le om en 17-årig og en 19-årig. Po­in­ten er jo, at al­le øn­sker at be­ka­em­pe tvang. Bør­ne­bru­de er et ha­es­ligt fa­eno­men, men vi skal pas­se på, at det ik­ke går ud over nog­le, som ba­re er ka­e­re­ster. Jeg er ik­ke bør­ne­sag­kyn­dig eks­pert. Det er an­dre, der må vur­de­re sa­ger­ne. Det er og­så det, som Rø­de Kors og Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal har an­be­fa­let.

JEG KAN IK­KE

med in­di­vi­du­el­le vur­de­rin­ger. Men over det må stå prin­cip­pet om, at vi ik­ke ac­cep­te­rer, at min­dre­åri­ge kan tvin­ges ud i no­get, som man iføl­ge dansk lov­giv­ning er be­skyt­tet imod. Det er for svagt at si­ge, at man er klar til at bry­de med ens prin­cip­per af­ha­en­gig af den en­kel­te sag. Så bli­ver det en skøns­ma­es­sig vur­de­ring, hvad der er rig­tigt i for­hold til lov­giv­nin­gen. Men det skal va­e­re et prin­cip, ik­ke et skøn, at be­skyt­te bør­ne­ne. Vi må fast­hol­de, at dansk lov­giv­ning ga­el­der i Dan­mark.

kom­mer vi galt af sted, hvis vi bry­der med prin­cip­pet om, at man er be­skyt­tet, ind­til man er myn­dig. Der er en grund til, at man har sat en myn­dig­heds­gra­en­se på 18 år.

PÅ LANG SIGT

me­re ge­ne­rel­le plan kan vi bru­ge sa­gen til at si­ge, at vo­res lov­giv­ning og su­ve­ra­e­ni­tet er un­der be­skyd­ning fra for­skel­li­ge kon­ven­tio­ner. På det­te om­rå­de skal vi ha­ve et for­be­hold, så vi kan op­ret­hol­de det, vi sy­nes er det rig­ti­ge i Dan­mark.

OG PÅ DET DET ER FINT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.