For­sker for­ud­ser ko­lo­ni­er på Mars i na­er frem­tid

BT - - NYHEDER -

RUMREJSE Selv om det le­der tan­ker­ne hen på en sci­en­ce fi­ction-film, vir­ker for­ret­nings­man­den Elon Musks plan om at ko­lo­ni­se­re pla­ne­ten Mars og ska­be en ba­e­re­dyg­tig ci­vi­li­sa­tion bå­de se­ri­øs og re­a­li­stisk. Der vur­de­rer den dan­ske Mars­for­sker Kjartan Mün­ster Kinch fra Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet.

Elon Musk står i spid­sen for rum­fart­svirk­som­he­den Spa­ceX. Han sag­de tirs­dag ved In­ter­na­tio­nal Astro­nau­ti­cal Con­gress i den me­xi­can­ske by Gu­a­da­la­ja­ra, at han an­ser det for re­a­li­stisk, at de før­ste men­ne­sker for­la­der Jor­den i 2024.

»Det vir­ker, som om de er godt på vej med at sen­de men­ne­sker til Mars. Det er ty­de­ligt, at Spa­ceX har en me­get se­ri­øs plan, og man skal ta­ge det me­re alvorligt end man­ge af de an­dre pla­ner, der har va­e­ret,« si­ger Kjartan Mün­ster Kinch.

Det mest op­lag­te tids­punkt at sen­de men­ne­sker i en ra­ket mod den rø­de pla­net er, når Jor­den og Mars pas­se­rer hin­an­den. Det sker med 26 må­ne­ders mel­lem­rum. Rej­sen til pla­ne­ten i det yd­re rum ta­ger i om­eg­nen af et halvt år.

»Hvis no­get går galt, er man der­for sat 26 må­ne­der til­ba­ge. Der­for vil jeg ik­ke sa­et­te alt for man­ge pen­ge på da­to­en, men jeg op­fat­ter pla­ner­ne som me­get se­ri­ø­se,« si­ger for­ske­ren.

In­den man sen­der de før­ste mars­bo­er af sted, vil det dog va­e­re en for­del at etab­le­re en ba­se på Må­nens over­fla­de for at te­ste de tek­ni­ske sy­ste­mer, så man er sik­ker på, at de vir­ker, når de først bli­ver sendt til Mars.

»Den ka­em­pe­sto­re for­del ved Må­nen er, at hvis der plud­se­lig er no­gen, der lig­ger med blind­tarms­be­ta­en­del­se, el­ler en skrue kna­ek­ker, så ta­ger det to døgn at kom­me derop i ste­det for et halvt år. Må­nen er gold – Mars er kold Af en el­ler an­den grund er Mars me­re se­xet end Må­nen, og jeg kan da og­så godt se, at Mars er me­re op­lagt, hvis man fo­re­stil­ler sig, at en stør­re grup­pe men­ne­sker skal bo derop­pe, ,« si­ger Kjartan Mün­ster Kinch.

Det skyl­des blandt an­det, at døg­net min­der om Jor­dens. Sam­ti­dig vil det va­e­re let­te­re at dyr­ke plan­ter på Mars, for­di der er vand og mi­ne­ra­ler i jor­den. Må­nen er der­i­mod helt tør.

»At­mos­fa­e­ren er dog tynd, så det bli­ver for­fa­er­de­ligt koldt om nat­ten med mi­nus 60 gra­der. Men om da­gen kan der godt va­e­re om­kring 20 gra­der. Der­u­d­over skal man gå med ilt­ma­ske og en el­ler an­den form for trykdragt, når man er uden­for,« si­ger Kjartan Mün­ster Kinch.

Det er ik­ke kun Elon Musk og Spa­ceX, der in­ter­es­se­rer sig for Mars som et rej­se­mål. Det ame­ri­kan­ske ru­ma­gen­tur Nasa, der for­sker i, hvor­dan la­en­ge­re op­hold i rum­met på­vir­ker men­ne­ske­krop­pen, har an­non­ce­ret, at man vil sen­de men­ne­sker til Mars in­den 2030.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.