MH17 blev skudt ned af en rus­sisk ra­ket

BT - - NYHEDER -

MH17 In­ter­na­tio­na­le ef­ter­for­ske­re fast­slår, at det ma­lay­si­ske pas­sa­ger­fly MH17 i 2014, blev nedskudt af et BUK-mis­sil, trans­por­te­ret fra Rusland til det øst­li­ge Ukrai­ne. »MH17 blev skudt ned fra den op­rørs­kon­trol­le­re­de lands­by Perv­o­ma­jsk«, si­ger ef­ter­for­sker­ne.

Grup­pen af ef­ter­for­ske­re, der kom­mer fra Hol­land, Au­stra­li­en, Bel­gi­en, Ma­lay­sia og Ukrai­ne, frem­lag­de ons­dag re­sul­ta­ter­ne af en om­fat­ten­de ef­ter­forsk­ning af ned­skyd­nin­gen.

»Mis­silet blev af­fy­ret fra en mark ved lands­by­en Perv­o­ma­jsk i det øst­li­ge Ukrai­ne, som var kon­trol­le­ret af pr­orus­si­ske se­pa­ra­ti­ster. Det var ble­vet trans­por­te­ret fra Rusland til det øst­li­ge Ukrai­ne«, hed­der det. Man­ge mista­enk­te »Om­kring 100 per­so­ner er po­ten­ti­elt mistaenkt for at ha­ve del­ta­get i ned­skyd­nin­gen og ef­ter­for­skes. Men det er ik­ke for­melt iden­ti­fi­ce­re­de en­kelt­per­so­ner«, si­ger tals­ma­end for de sne­se­vis af ef­ter­for­ske­re, som har del­ta­get i de om­fat­ten­de un­der­sø­gel­ser.

De si­ger, at der er »en re­a­li­stisk chan­ce for, at de skyl­di­ge vil bli­ve stil­let for en dom­stol«.

Rap­por­ten har om­fat­tet al­le vrag­de­le, der har lig­get i sne­se­vis af con­tai­ne­re. Rob­by Oe­h­lers, som er fa­et­ter til det 20-åri­ge of­fer Dai­sy Oe­h­lers, si­ger, at ef­ter­for­sker­ne har for­talt, at det BUK-mis­sil­sy­stem, AM­STER­DAM som blev an­vendt, var ble­vet flyt­tet til Ukrai­ne fra Rusland. Det blev flyt­tet til­ba­ge til Rusland umid­del­bart efter ned­skyd­nin­gen.

Kreml sag­de i en er­kla­e­ring in­den of­fent­lig­gø­rel­sen af ef­ter­for­sker­nes rap­port, at ra­dar­da­ta vi­ser, at fly­et ik­ke blev skudt ned af en ra­ket af­fy­ret fra de pr­orus­si­ske se­pa­ra­ti­ster i det øst­li­ge Ukrai­ne. KIEV

»Vo­res da­ta er kla­re. Der var in­gen ra­ket. Hvis der var en ra­ket, så kun­ne den va­e­re af­fy­ret fra hvor som helst«, sag­de en tals­mand for Kreml.

Ef­ter­for­sker­ne har ude­luk­ket, at det kan va­e­re et an­det fly, som neds­kød pas­sa­ger­fly­et. 298 pas­sa­ge­rer og be­sa­et­nings­med­lem­mer blev dra­ebt ved styr­tet. /ritzau/Reu­ters

Al­le 298 men­ne­sker om bord – 193 af dem hol­land­ske stats­bor­ge­re – blev dra­ebt.

blev skudt ned af en ra­ket, som blev af­fy­ret fra et BUK-mis­sil­sy­stem, der af­fy­rer mel­lem­di­stan­ce jord-til­luft-mis­si­ler. Ef­ter­for­sker­ne si­ger, at de har iden­ti­fi­ce­ret 100 per­so­ner, som er mistaenkt for at ha­ve del­ta­get i ned­skyd­nin­gen. Det BUK-mis­sil­sy­stem, som blev an­vendt, var ble­vet flyt­tet til Ukrai­ne fra Rusland og til­ba­ge til Rusland umid­del­bart efter ned­skyd­nin­gen. BUK-mis­silet blev af­fy­ret fra lands­by­en Perv­o­ma­jsk syd for by­en Snisj­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.