Kim Bild­søe flyt­ter til Lon­don: Det skal der ske med Divya og mig

BT - - NYHEDER -

Når 53-åri­ge Kim Bild­søe Lassen skif­ter sit job som an­ker­mand på ’TV Avi­sen’ ud med li­vet som kor­re­spon­dent i Lon­don for DR, så må han flyt­te fra sin ka­e­re­ste, 38-åri­ge Divya Das, som er nyheds­va­ert på TV2. Men Divya Das be­hol­der sit job på kon­kur­ren­tens ka­nal, op­ly­ser Kim Bild­søe

»Hun be­hol­der sit job på TV2,« skri­ver han til BT.

Hun har pla­ner om at bli­ve bo­en­de i Dan­mark, mens Kim Bild­søe er kor­re­spon­dent i Lon­don. Der­med skal par­ret ha­ve et lang­di­stan­ce­for­hold, og de kom­mer der­for til at til­brin­ge rig­tig me­get tid i luft­hav­nen, selv­om det kun ta­ger en ti­me at fly­ve til Lon­don.

»Divya kom­mer til at va­e­re me­get i Lon­don,« skri­ver Kim Bild­søe.

Par­ret stod frem som ka­e­re­ster i 2015, da de an­kom sam­men til Bil­led Bla­dets tv-pris. Her be­kra­ef­te­de Divya, at de hav­de et ro­man­tisk for­hold.

»Han er min da­te. Vi er ka­e­re­ster. Det har der vist og­så va­e­ret skre­vet en del om,« sag­de Divya Das på den rø­de lø­ber for­an det gam­le ho­tel i Kø­ben­havn.

Kim Bil­dø­se gla­e­der sig me­get til det nye job.

»En stor del af mit liv er ble­vet delt mel­lem Dan­mark og ud­lan­det, og nu er det me­re end 11 år si­den, jeg vend­te hjem fra USA. Så jeg har i no­gen tid ma­er­ket la­engs­len efter igen at kom­me i mar­ken og ar­bej­de som kor­re­spon­dent. Det gør jeg så nu,« skri­ver han på sin Fa­ce­book-pro­fil. Kim Bild­søe har bå­de va­e­ret kor­re­spon­dent i USA og Mel­le­mø­sten.

Kim Bild­søe har to børn fra et tid­li­ge­re ae­g­te­skab, mens Divya Das ik­ke har børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.