Godt hånd­va­erk uden sub­stans

BT - - KULTUR -

FILM

’De­epwa­ter Ho­rizon’ Action-dra­ma ******

Det var en men­ne­ske­skabt tra­ge­die, og den sto­re syn­der var olie­sel­ska­bet BP, som sla­ek­ke­de på sik­ker­he­den og der­med blev skyl­dig i ver­dens­hi­sto­ri­ens stør­ste men­ne­ske­skab­te olie­foru­re­ning. BP er si­den­hen ble­vet dømt til at be­ta­le me­re end 140 mil­li­ar­der kro­ner i bod.

Men alt det fo­ku­se­rer fil­men ik­ke vold­somt på. I ste­det har man brugt tra­ge­di­en til at la­ve et slags hel­te­kvad, der skal ae­re nog­le af ar­bej­der­ne på bo­re­p­lat­for­men, isa­er chef­me­ka­ni­ke­ren (Mark Wa­hl­berg). Fø­les un­der­ligt hult Hver­da­gens hel­te er al­tid godt stof, men pro­ble­met er, at der er fy­ret så me­get op un­der lø­jer­ne, at man kom­mer i tvivl om, hvad der er sandt, og hvad der er rent Hol­lywood.

Sel­ve eks­plo­sio­nen og de ef­ter­føl­gen­de ha­en­del­ser er godt film­hånd­va­erk og spa­en­den­de. Men det he­le fø­les un­der­ligt hult, og hver­ken hi­sto­ri­en el­ler ka­rak­te­rer­ne for­mår at kom­me ind un­der hu­den på pu­bli­kum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.