Trump kald­te hen­de ’Miss Pig­gy’: Nu slår tid­li­ge­re Miss Uni­ver­se igen

BT - - TV/RADIO -

VALG­KAMP

Rig­man­den er kendt for at el­ske skøn­heds­kon­kur­ren­cer og kvin­der. I hvert fald hvis de er un­ge, smuk­ke og - ik­ke mindst - tyn­de.

I lø­bet af det år, Ali­cia Ma­cha­do var in­de­ha­ver af tit­len, tog den el­lers så åleslan­ke kvin­de om­kring 20 ki­lo på, og det faldt for­ret­nings­man­den Do­nald Trump for bry­stet. Han hav­de net­op købt ret­tig­he­der­ne til kon­kur­ren­cen, og Ali­cia Ma­cha­do var den før­ste vin­der, mens han ’eje­de’ showet. ’Miss ren­gø­ring’ Han kald­te hen­de bl.a. ’Miss Pig­gy’ og ’Miss Hou­se­ke­epi­ng’. Det sid­ste øge­navn var en li­det flat­te­ren­de hen­tyd­ning til Ma­cha­dos lat­i­no­bag­grund. Trump in­vi­te­re­de og­så et stort pres­se­op­bud ind i et fit­nes­scen­ter, så de kun­ne over­vå­ge, at hun tra­e­ne­de, mens han stod og for­tal­te om, hvor me­get hun hav­de ta­get på.

De­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton var ik­ke sen til at se po­ten­ti­a­let i Ali­cia Ma­cha­do i for­bin­del­se med den tid­li­ge­re før­ste­da­mes for­søg på at bli­ve ver­dens ma­eg­tig­ste kvin­de. Ma­cha­do har si­den få­et ame­ri­kansk stats­bor­ger­skab, og i dag ar­bej­der hun ak­tivt for det lat­i­na­me­ri­kan­ske min­dre­tal og for at hja­el­pe Cl­in­ton ind i Det Hvi­de Hus.

Da Cl­in­ton og Trump tør­ne­de sam­men i den før­ste af i alt tre tv­de­bat­ter nat­ten til tirs­dag dansk tid, brug­te Cl­in­ton lej­lig­he­den til at min­de Trump, og ik­ke mindst de kvin­de­li­ge og lat­i­na­me­ri­kan­ske va­el­ge­re, om den gam­le hi­sto­rie.

»Do­nald, hun har et navn. Hun hed­der Ali­cia Ma­cha­do. Hun er ble­vet ame­ri­kansk stats­bor­ger, og du kan ro­ligt reg­ne med, at hun stem­mer til novem­ber,« sag­de Hil­lary Cl­in­ton, mens Trump uden held for­søg­te at bry­de ind.

Da­gen efter tal­te CNNs be­røm­te jour­na­list An­der­son Coo­per med Ali­cia Ma­cha­do, og her fik hun selv mu­lig­hed for at gi­ve den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat en ver­bal lus­sing.

»Han var vir­ke­lig ag­gres­siv. Han var vir­ke­lig uforskam­met. Han var ond­skabs­fuld over for mig,« sag­de hun i in­ter­viewet og fort­sat­te: Snydt for pen­ge »Det er den hi­sto­rie, som jeg vil de­le med mit lat­i­na­me­ri­kan­ske net­va­erk. Vi kan ik­ke ac­cep­te­re fle­re for­na­er­mel­ser. Jeg ken­der ud­ma­er­ket hr. Trump, og jeg kan se den sam­me per­son, som jeg så for 20 år si­den.«

Hun an­kla­ger og­så Trump for at ha­ve snydt hen­de for nog­le pen­ge, hun an­gi­ve­ligt hav­de få­et lov­ning på som be­ta­ling for no­get re­k­la­me­ar­bej­de efter kon­kur­ren­cen.

I en vi­deo, som Hil­lary Cl­in­ton lin­ke­de til efter de­bat­ten, forta­el­ler Ali­cia Ma­cha­do, hvor­dan Trumps skuds­mål gav hen­de sto­re psy­ki­ske pro­ble­mer. Hun fik en spi­se­for­styr­rel­se og hav­de i man­ge år sto­re pro­ble­mer med sit selvva­erd.

SO­LEN I DAG MÅ­NEN I DAG

»Jeg var syg i lang tid efter med en spi­se­for­styr­rel­se. Jeg vil­le ik­ke spi­se, og jeg så mig selv som fed, for­di en magt­fuld mand hav­de sagt, at det var jeg.« For­try­der in­tet Der er dog in­tet, der ty­der på, at Do­nald Trump er ked af epi­so­den el­ler fø­ler trang til at und­skyl­de si­ne ud­ta­lel­ser fra den­gang.

Efter de­bat­ten sag­de han til den høj­re­o­ri­en­te­re­de tv-ka­nal Fox News, at skøn­heds­dron­nin­gens va­egt var et stort pro­blem.

»Hun var vin­de­ren, og ved du hvad: Hun tog en mas­se ki­lo på, og det var et stort pro­blem. Vi hav­de et stort pro­blem. Ik­ke kun med det (va­eg­ten, red.), men og­så med hen­des hold­ning, og vi hav­de sto­re pro­ble­mer med hen­de .« LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 45, Mel­lem: 92, Sva­er: 188

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.