Al­drig me­re 2011

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FREMTIDSPLANER

En af­ta­le med Stå­le Sol­bak­ken, der hol­der ham la­en­ge i FCK, vil va­e­re en nøg­le­brik i den plan, di­rek­tø­ren iva­er­k­sat­te, ba­re få må­ne­der in­den An­ders Hørs­holt i 2013 genan­sat­te nord­man­den som ch­eftra­e­ner og si­den ma­na­ger.

En plan, der skal sik­re, at FC Kø­ben­havn al­drig igen en­der i en si­tu­a­tion som den, der i 2011 ven­te­de klub­ben efter den hidtil mest suc­ces­ri­ge sa­e­son af al­le. For­søm­te at for­la­en­ge Den­gang hav­de man net­op vun­det mester­ska­bet med hi­sto­ri­ske 26 po­int ned til na­er­me­ste for­føl­ger og for før­ste og hidtil ene­ste gang kva­li­fi­ce­ret sig til 1/8-fi­na­len i Cham­pions Le­ague. Til gen­ga­eld hav­de man for­sømt at for­la­en­ge kon­trak­ter­ne med ba­e­ren­de spil­le­re som Zde­nek Po­spech og Oscar Wendt. Jes­per Grønkja­er stop­pe­de kar­ri­e­ren, Wil­li­am Kvist blev solgt, og Stå­le Sol­bak­ken for­lod klub­ben til for­del for et job i ud­lan­det. Sam­ti­dig var der rø­de tal på bund­linj­en, der ik­ke til­lod de sam­me mas­si­ve in­ve­ste­rin­ger i spil­ler­trup­pen som tid­li­ge­re. Re­sul­ta­tet blev en pe­ri­o­de, hvor klub­ben for før­ste gang si­den årtu­sind­skif­tet måt­te ven­te tre sa­e­so­ner på et mester­skab og sid­ste år for før­ste gang i 10 år ik­ke kva­li­fi­ce­re­de sig til et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil.

Sådan et ef­ter­sla­eb må klub­ben al­drig få igen, un­der­stre­ger An­ders Hørs­holt.

Et af va­er­k­tø­jer­ne er iføl­ge di­rek­tø­ren, at klub­bens in­ter­ne pro­ces­ser i dag er spredt ud på et stør­re an­tal per­so­ner: »Så al­le ved, hvor vi skal hen, hvor­når vi skal der­hen, og hvor­dan vi skal gø­re det.«

Et an­det er, at klub­bens re­k­rut­te­rings­stra­te­gi er ble­vet ju­ste­ret.

»Hvis du kig­ger til­ba­ge på samt­li­ge trans­fer­vin­du­er, er der hver gang ble­vet solgt to-tre spil­le­re fra FC Kø­ben­havn. Det vil der og­så bli­ve i frem­ti­den. For­skel­len er ba­re, at vi i dag er ble­vet me­get dyg­ti­ge­re til at iden­ti­fi­ce­re de rig­ti­ge spil­le­re i for­hold til det po­ten­ti­a­le, der rent salgs­ma­es­sigt er i dem in­den for en år­ra­ek­ke. Vi la­ver lan­ge kon­trak­ter nu, og per­spek­ti­vet er, at vi skal til­tra­ek­ke de bed­ste ta­len­ter – ik­ke fra de er helt un­ge, men i 18-20 års al­de­ren – til FC Kø­ben­havn. I ste­det for at va­el­ge en mel­lem­klub i Tys­kland el­ler en top­klub i Hol­land el­ler Bel­gi­en, skal de lan­de i FC Kø­ben­havn, for­di her ved de, at de kan få sport­s­li­ge ud­for­drin­ger. Vi spil­ler med i de fi­ne­ste tur­ne­rin­ger, og de ved og­så, at de ik­ke skal sid­de her i fem år. Vi vil ger­ne hja­el­pe dem af sted, men vi vil og­så ger­ne sik­re os, at vi har er­stat­nin­ger­ne klar, så transak­tio­nen sker så smer­te­frit som mu­ligt,« si­ger An­ders Hørs­holt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.