En klas­sisk Laud­rup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVAD DER SKER om en uge, en må­ned el­ler til jul, er der in­gen, der ved.« Or­de­ne er Mi­cha­el Laud­rups. Og om­drej­nings­punk­tet? Ja, det er som så man­ge gan­ge før den dan­ske tra­e­ners jobfrem­tid.

For vi har va­e­ret her før, har vi ik­ke? I en si­tu­a­tion, hvor Mi­cha­el Laud­rup ka­e­des ta­et sam­men med et job, men sva­rer kryp­tisk – el­ler slet ik­ke – på de me­re el­ler min­dre tungt­ve­jen­de og hånd­gri­be­li­ge spe­ku­la­tio­ner el­ler hi­sto­ri­er. I DIS­SE DA­GE er job­bet, Laud­rup ka­e­des en­dog me­get ta­et sam­men med, tjan­sen som ch­eftra­e­ner i Qa­tar-klub­ben Al Rayy­an SC. En an­sa­et­tel­se, som – hvis den går igen­nem – sen­der Laud­rup en tur i ør­ke­nen for an­den gang.

Om det er et rig­tigt el­ler for­kert valg, kan vi dis­ku­te­re den dag, han i gi­vet fald pra­e­sen­te­res i Al Rayy­an. På de mel­din­ger jeg får fra Qa­tar, ved vi, om det sker – el­ler ik­ke sker – i lø­bet af de kom­men­de 48 ti­mer. I mellemtiden er de kryp­ti­ske ud­mel­din­ger, der kom­mer fra Laud­rup, det na­er­me­ste vi kom­mer sand­he­den.

Net­op kryp­ti­ske ud­mel­din­ger, der hver­ken in­di­ke­rer det ene el­ler det an­det, er en Laud­rup-spe­ci­a­li­tet. Som jeg og­så tid­li­ge­re har skre­vet i dis­se spal­ter, er få bed­re til at ba­lan­ce­re med fle­re mu­lig­he­der og hol­de fle­re dø­re åb­ne på sam­me tid, end ’Mi­ster’ er det. Vi så det se­ne­st sid­ste år i for­bin­del­se med det dan­ske land­stra­e­nerjob. Her ud­tryk­te han hver­ken in­ter­es­se el­ler det mod­sat­te, in­den han til sidst sva­re­de nej. Jeg ga­et­ter på, vi ser sam­me frem­gangs­må­de i for­bin­del­se med job­bet i Qa­tar.

Det gør vi til dels, for­di Mi­cha­el Laud­rup er Mi­cha­el Laud­rup. Som bå­de tra­e­ner og spil­ler vi­ste han stor in­tel­li­gens. Og hans kom­mu­ni­ka­ti­ve in­tel­li­gens står ik­ke me­get til­ba­ge for den fod­bold­ma­es­si­ge. LAUD­RUP HAR DE se­ne­ste da­ge holdt si­ne mu­lig­he­der åb­ne. Det har han gjort, for­di der må­ske lå et tra­e­nerjob i Va­len­cia og lu­re­de. Dét job vil Laud­rup me­get ger­ne ha­ve. Først og frem­mest for­di det i gi­vet fald vil va­e­re i den stør­ste klub, han har tra­e­net til da­to, med de bed­ste mu­lig­he­der og de sta­er­ke­ste spil­le­re, han end­nu har op­le­vet.

I skri­ven­de stund ser Va­len­ci­a­job­bet desva­er­re ud til at gå til en an­den kan­di­dat. Sand­syn­lig­vis ita­li­en­ske Ces­a­re Pran­del­li. Det tvin­ger Mi­cha­el Laud­rup til at kig­ge an­dre ste­der, hvis han vil fort­sa­et­te kar­ri­e­ren som tra­e­ner. Om ik­ke an­det har de se­ne­ste da­ge in­di­ke­ret, at det er det, han ger­ne vil.

Her kom­mer en mu­lig frem­tid i Qa­tar på ba­nen. Der er in­gen tvivl om, at Al Rayy­an gjor­de reg­ning uden va­ert, da klub­ben al­le­re­de man­dag på ret så of­fi­ci­el vis an­non­ce­re­de Mi­cha­el Laud­rup som ny tra­e­ner. Be­slut­nings­ta­ger­ne i ør­ken­sta­ten tryk­ke­de på knap­pen, in­den de hav­de en bin­den­de til­ken­de­gi­vel­se fra dan­ske­ren.

Si­den er tavs­he­den fra Qa­ta­r­klub­ben blot ble­vet brudt af den lyd, der op­står, når man kry­ber lidt til­ba­ge i skjul. For of­fent­lig­gø­rel­sen af Laud­rup kom for tid­ligt. Det står ef­ter­hån­den me­re klart end so­len over den Per­si­ske Golf. NÅR DET SÅ er sagt, er der in­gen tvivl om, at der er og har va­e­ret frem­skred­ne sam­ta­ler mel­lem shei­ker­ne i Qa­tar og Laud­rups agent, Bayram Tutum­lu. Danmarks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.