Yeno­ord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW Det var ik­ke tan­ken om de 45.000 jub­len­de fans, der ven­te­de på hans nye hjem­me­ba­ne, De Ku­ip, der gav Ni­co­lai Jør­gen­sen sve­di­ge hånd­fla­der. Hel­ler ik­ke ud­sig­ten til et nyt ud­land­se­ven­tyr va­ek fra de tryg­ge, hjem­li­ge ram­mer skra­em­te den tid­li­ge­re FC Kø­ben­havn-pro­fil, der skif­te­de til den hol­land­ske stor­klub i som­mer­pau­sen.

Det, der gjor­de ham nervøs på den år­li­ge åb­nings­dag, hvor Fey­eno­ords nye spil­le­re pra­e­sen­te­res, var må­den, det vil­le fo­re­gå på. Sam­men med må­l­ma­en­de­ne Brad Smith og Justin Bi­jlow skulle klub­bens nye num­mer 9 lan­de i mid­tercirk­len i en he­li­kop­ter.

»Jeg er fak­tisk ik­ke så glad for at fly­ve i he­li­kop­ter, må jeg in­drøm­me. Jeg er glad for, at det ik­ke er hvert år,« gri­ner den 25-åri­ge an­gri­ber, da BT ta­ler med ham et par da­ge efter den vig­ti­ge 1-0-sejr på ude­ba­ne mod PSV.

Op­le­vel­sen end­te dog med at bli­ve god, forta­el­ler han:

»Det var en helt vild op­le­vel­se. Der er nok ik­ke man­ge, der har prø­vet at fly­ve ind på et sta­dion og bli­ve hyl­det af na­e­sten 50.000 fans.«

Den fly­ven­de start fort­sat­te og­så i over­ført be­tyd­ning, da sa­e­so­nen gik i gang.

Fey­eno­ord, der ik­ke har vun­det et mester­skab si­den 1999, har med en målsco­re på 21-2 vun­det syv ud af syv kam­pe i li­ga­en, mens der er fem po­int ned til an­den­plad­sen. Og her har dan­ske­ren spil­let en ho­ved­rol­le. Med fem mål og tre as­si­ster i de syv kam­pe er han sam­men med Ajax’ Davy Klaas­sen den spil­ler i li­ga­en, der har va­e­ret in­vol­ve­ret i flest mål.

For­u­den suc­ce­sen i den hjem­li­ge liga er det og­så ble­vet til en flot sejr over Man­che­ster Uni­ted hjem­me på De Ku­ip, hvor Ni­co­lai Jør­gen­sen hav­de na­est­sid­ste fod på kam­pens ene­ste mål.

»Det hav­de ik­ke va­e­ret til at tro på at få sådan en start. Det har jeg selv­føl­ge­lig va­e­ret ut­ro­ligt glad for, men det er al­tid nem­me­re, når hol­det har fun­ge­ret, som det har. Det er ut­ro­ligt vig­tigt for ens start, at det he­le kø­rer, så man let­te­re kan fal­de ind i tin­ge­ne. Det er ba­re gå­et over al for­vent­ning,« ly­der det fra Ni­co­lai Jør­gen­sen, der ik­ke la­eg­ger skjul på, at han har stå­et for en vig­tig del af suc­ce­sen.

»Det be­ty­der me­get at få den selv­til­lid, som er vig­tig. Jeg sy­nes end­da ik­ke, at jeg har ramt mit top­ni­veau end­nu, men jeg har helt klart va­e­ret med til at gø­re hol­det bed­re. Der er man­ge ting, jeg kan byg­ge på end­nu, og det vi­ser jo og­så ba­re, at min tid her­ne­de kan bli­ve en stor suc­ces, hvis jeg bli­ver ved og ar­bej­der hårdt for det.«

Når man får så flot en start i så stor en klub som Fey­eno­ord, som den 25-åri­ge dan­sker har få­et, kan det na­tur­lig­vis ma­er­kes. Klub­bens fans er vil­de med ham, for­di han ar­bej­der og er en me­get ak­tiv del af hol­det.

»De har ta­get su­per­godt imod mig. Det er selv­føl­ge­lig og­så, for­di det er gå­et, som det er gå­et. Fan­se­ne har fra be­gyn­del­sen vist, at de er gla­de for mig. De er ik­ke kun gla­de, for­di jeg har sco­ret mål. Li­ge så me­get for­di jeg har la­vet as­si­ster og va­e­ret med i spil­let.«

»Haha, jeg tror fak­tisk, at jeg har få­et en sang, men nog­le gan­ge er det sgu lidt sva­ert at hø­re. Jeg sy­nes, jeg har be­ma­er­ket det én gang, men jeg var sgu ik­ke 100 pro­cent sik­ker, så jeg tur­de ik­ke gå ud og ta­ge den, hvis nu det var en an­den,« gri­ner Ni­co­lai Jør­gen­sen og ud­dy­ber, at et par hold­kam­me­ra­ter har gjort ham op­ma­er­k­som på det.

»De har fak­tisk vist mig, at jeg har en sang. Det var der­for, jeg vid­ste, at de hav­de sun­get den, men den var på YouTu­be el­ler sådan no­get, tror jeg. Det kan va­e­re, at jeg kan hø­re den snart, hvis jeg sco­rer nog­le fle­re mål.« Hø­je­re ni­veau i Hol­land Da FCKs top­sco­rer og lands­hol­dets første­an­gri­ber valg­te at skif­te de dan­ske me­stre ud med Fey­eno­ord, skab­te det blan­de­de re­ak­tio­ner i Dan­mark, hvor fle­re men­te, at det ik­ke var et stort nok skridt opad. Men efter et par må­ne­der i den AEres­di­vi­sio­nen kan Ni­co­lai Jør­gen­sen slå fast, at der ik­ke bør va­e­re tvivl om ni­veau­for­skel­len mel­lem dansk og hol­land­sk fod­bold.

»Ni­veau­et er langt hø­je­re rent tek­nisk. Må­den, de spil­ler fod­bold på, er me­get me­re an­grebs­ivrigt. Det går hur­tigt, og spil­ler­ne er dyg­ti­ge­re in­di­vi­du­elt, end de er i Dan­mark. Tak­tisk er det an­der­le­des, og det er nok og­så der­for, at der bli­ver sco­ret så man­ge mål her­ne­de.«

»Haha, det er et sva­ert spørgs­mål. FCK er dyg­tig tak­tisk. Det vil­le bli­ve en god kamp i hvert fald, men der er stor for­skel på mand­ska­ber­ne. Efter min op­fat­tel­se har Fey­eno­ord bed­re in­di­vi­du­a­li­ster end FCK, men FCK har så nog­le an­dre styr­ker, der kom­mer til ud­tryk,« på­pe­ger Ni­co­lai Jør­gen­sen.

Det er an­den gang i sin kar­ri­e­re, at Ni­co­lai Jør­gen­sen prø­ver kra­ef­ter med en tur til ud­lan­det. Al­le­re­de da han var 19 år, tog han tu­ren fra AB til Bay­er Leverkusen, hvor­fra han bå­de blev ud­le­jet til Kai­ser­slau­tern og FCK, in­den han blev solgt til sidst­na­evn­te. Ik­ke just det ud­land­se­ven­tyr, han hav­de

JØR­GEN­SENS KAM­PE 07/8/2016: Gro­nin­gen - Fey­eno­ord 0-5: 90 mi­nut­ter, 1 mål, 1 as­sist 14/8/2016: Fey­eno­ord - Twen­te 2-0: 90 mi­nut­ter, 1 mål 21/8/2016: He­ra­c­les - Fey­eno­ord 0-1: 90 mi­nut­ter 27/8/2016: Fey­eno­ord - Ex­celsi­or 4-1: 66 mi­nut­ter, 1 as­sist 11/9/2016: Fey­eno­ord - ADO Den Haag 3-1: 90 mi­nut­ter, 1 mål 18/9/2016: PSV Eind­ho­ven Fey­eno­ord 0-1: 81 mi­nut­ter 25/9/2016: Fey­eno­ord - Ro­da 5-0: 90 mi­nut­ter, 2 mål, 1 as­sist drømt om, men den­ne gang skulle det ger­ne bli­ve an­der­le­des.

»Jeg er ble­vet ae­l­dre, og så be­ty­der det enormt me­get, at jeg har va­e­ret hjem­me og ven­de i Dan­mark. Jeg har la­ert enormt me­get af Stå­le (Sol­bak­ken, red.) i FCK – blandt an­det om hvad det vil si­ge at kla­re sig på et hold og i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Mentaliteten i FCK er me­get li­ge­som i ud­lan­det, så det kun­ne jeg godt ma­er­ke, da man kom her­ned, for der var egent­lig ik­ke så man­ge ting, der aen­dre­de sig, ud over at jeg selv­føl­ge­lig ik­ke har de sam­me re­la­tio­ner til folk,« si­ger Ni­co­lai Jør­gen­sen, der sta­dig føl­ger sin gam­le klub ta­et.

»Jeg ser al­le de­res kam­pe, og det er som en lil­le fa­mi­lie for mig. Jeg vil al­tid føl­ge med og hå­be det bed­ste for dem. Det er den klub, jeg slog igen­nem i, og jeg kan ik­ke tak­ke klub­ben nok. Det er dej­ligt at se, at det går godt for den.« Sinds­syg stem­ning Li­ge­som fan­se­ne har va­e­ret im­po­ne­ret over Ni­co­lai Jør­gen­sen, har han og­så va­e­ret im­po­ne­ret over den stem­ning, de har skabt hjem­me på De Ku­ip i Rot­ter­dam.

»Der har va­e­ret sinds­syg stem­ning i kam­pe­ne her­ne­de, men da vi mød­te Man­che­ster Uni­ted, kun­ne man godt ma­er­ke, at det var an­der­le­des. Der var vir­ke­lig sma­ek på fra før­ste mi­nut, og jeg har al­drig prø­vet no­get lig­nen­de.«

No­get lig­nen­de og vel nok og­så end­nu vil­de­re kom­mer han dog til at prø­ve om lidt min­dre end en må­ned, når Ajax med Kas­per Dol­berg og Las­se Schö­ne kom­mer på be­søg til den­ne sa­e­sons før­ste ud­ga­ve af Hol­lands stør­ste ri­va­l­op­gør, ’De Klas­sie­ker’.

Og selv om Ni­co­lai Jør­gen­sen ik­ke har op­le­vet det end­nu, har han en gan­ske klar for­nem­mel­se af, hvad det er for en stør­rel­se.

»Puha, det er jo en me­get spe­ci­el kamp. De ha­der jo Ajax me­re end no­get an­det. Det er helt van­vit­tigt. Hvis man tror, at Brønd­by og FCK er vildt, skal man – efter hvad jeg hø­rer og kan ma­er­ke – ba­re prø­ve at op­le­ve det her. For­di fod­bold er stør­re her­ne­de, bli­ver vig­tig­he­den af den kamp og­så ba­re stør­re. Folk snak­ker om det, som om det skulle va­e­re helt vildt. Det er uden tvivl de to vig­tig­ste kam­pe for os i li­ga­en.«

Vildt bli­ver det uden tvivl og­så i aften, når to af Eu­ro­pas mest spek­taku­la­e­re fod­bold- og fan­kul­tu­rer mø­des. Ni­co­lai Jør­gen­sens Fey­eno­ord mod Simon Kja­ers Fe­ner­ba­h­ce.

EU­RO­PA LE­AGUE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.