Fi­dus sik­rer praemiepenge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPORTSPENSION er smart at gø­re li­ge efter OL. Men der er no­get, der hed­der en sportspension, hvor jeg kan sa­et­te pen­ge­ne ind. Jeg kan ik­ke bru­ge dem li­ge nu, men når jeg stopper med at dyr­ke sport, har jeg dem som en slags hja­elp til over­gan­gen. Så kan jeg be­ta­le helt al­min­de­lig skat af dem. Det er me­get dej­ligt,« si­ger An­ne Dsa­ne An­der­sen. Kend­te ik­ke til sportspension An­ne Dsa­ne An­der­sen skulle sam­men med de an­dre me­dal­je­ta­ge­re i går en tur på Re­stau­rant Nimb ved Ti­vo­li i Kø­ben­havn, hvor de fik over­rakt pra­e­mie­pen­ge­ne. Pen­ge, som hun nu plud­se­lig kan se frem til at få, når ro­ning ik­ke la­en­ge­re er en del af den 23-åri­ge me­dal­je­vin­ders hver­dag.

Den løs­ning kend­te hun ba­re ik­ke li­ge til at star­te med.

»Der er rig­tig man­ge men­ne­sker, der har meldt ind og va­e­ret sø­de at skri­ve til mig, at jeg skulle hu­ske at sa­et­te dem ind på sport­s­pen­sio­nen. Det var ik­ke en skjult el­ler hem­me­lig løs­ning, men det var ba­re ik­ke li­ge pen­sion, der var det før­ste i mi­ne tan­ker, da jeg ta­enk­te på OL­bonus­sen,« si­ger hun. Der er no­get, der hed­der en sportspension, hvor jeg kan sa­et­te pen­ge­ne ind. Jeg kan ik­ke bru­ge dem li­ge nu, men når jeg stopper med at dyr­ke sport, har jeg den som er en slags hja­elp til over­gan­gen

Hun kon­tak­te­de Team Dan­mark, og det var alt­så dem, der hjalp An­ne Dsa­ne An­der­sen på vej med, hvor­dan hun og­så kun­ne få en lil­le øko­no­misk ge­vinst ud af al­le de tra­e­nings­ti­mer, hun har lagt i ro­ning de se­ne­ste man­ge år.

»Jeg nå­e­de ik­ke for al­vor at bli­ve ae­r­ger­lig, for jeg hav­de jo egent­lig ik­ke reg­net med no­get. Hvis jeg ik­ke fik no­get ud af det, hav­de det ik­ke va­e­ret no­get ka­em­pe tab. Hav­de jeg plan­lagt efter det og fra­sagt mig SU, så jeg nu vil­le ha­ve haft un­der­skud, hav­de det va­e­ret tra­els. Men jeg hav­de sør­get for at va­e­re sik­ret, så jeg kun­ne fort­sa­et­te, som jeg ple­jer.«

An­ne Dsa­ne An­der­sen og La­er­ke Berg Ras­mus­sen hav­de slet ik­ke reg­net med at få en me­dal­je i de­res to­er uden styr­mand, men nu en­der det alt­så med, at de beg­ge kan ny­de bå­de de­res me­dal­je og de 50.000 kro­ner, som de får i bonus for at ha­ve sik­ret en af de i alt 15 me­dal­jer, der blev hen­tet ved OL i Rio i som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.