Til­tra­engt Es­b­jerg-sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DOB­BELT OP Team Es­b­jerg har få­et en no­get lun­ken ind­led­ning på 2016/2017-sa­e­so­nen i Pri­mo Tours Li­ga­en, men i af­tes var der for an­den gang i fi­re for­søg fuld ge­vinst til ve­stjy­der­ne. På eget halgulv blev SK Aar­hus slå­et med 32-29 i en kamp, som var helt ta­et i de før­ste tre kvar­ter.

Før­ste halv­leg var en helt li­ge af­fa­e­re, hvor in­gen af hol­de­ne til­sy­ne­la­den­de gik vold­somt højt op i at sam­men­tøm­re for­sva­ret.

Må­le­ne fes ind i et op­skru­et tem­po, og hvis de to holds må­l­vog­te­re har va­e­ret tra­et­te af de­res respek­ti­ve for­svar, er der ik­ke no­get at si­ge til det.

Til gen­ga­eld faldt scor­in­ger­ne over­ve­jen­de på skift, så in­gen for­må­e­de at op­byg­ge et mar­kant for­spring.

34 scor­in­ger blev det til på 30 mi­nut­ter, in­den de nedskud­te må­l­vog­te­re kun­ne tra­ek­ke vej­ret i pau­sen ved stil­lin­gen 17-17. Styr på de­fen­si­ven Kam­pen var fort­sat helt ta­et godt 10 mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg, men her fik hjem­me­hol­det som det før­ste en smu­le fat i de­fen­si­ven.

Det ud­nyt­te­de Lars Fre­de­rik­sens mester­hold til at gå fra 22-22 til 3025 på små 10 mi­nut­ter.

Ude­hol­det kom ik­ke ta­et­te­re på end en mar­gin på to mål i re­sten af kam­pen, og så kun­ne Es­b­jerg-spil­ler­ne jub­le over sa­e­so­nens an­den sejr i fi­re kam­pe.

I Oden­se bød to af liga­ens am­bi­tiø­se hånd­bold­pro­jek­ter hin­an­den op til dans, da Jan Pyt­li­cks HC Oden­se tog imod Ny­kø­bing Fal­ster.

Det fyn­s­ke hjem­me­hold kom fly­ven­de ud og brag­te sig i front med 10-3, men ga­ester­ne kom til­ba­ge og fik kon­takt ved 15-15 i an­den halv­leg. Her­ef­ter trak Oden­se igen fra og end­te med at vin­de 27-21.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.