HÅRD KRI­TIK AF Po­liDti­ak­nes­rek: d’eUb­nud­ter al kDrain­tiskk’

BT - - NYHEDER -

LOVBRUD Rigs­po­li­ti­et har få­et et alvorligt hak i tro­va­er­dig­he­den – og det er vig­tigt, at der nu bli­ver sat en stopper for den ulov­li­ge prak­sis. Sådan ly­der det fra fle­re retsord­fø­re­re, som BT har talt med, efter bå­de Kam­me­rad­vo­ka­ten – og Rigs­po­li­ti­et selv – nu kon­klu­de­rer, at le­del­sen har over­t­rå­dt ud­bud­s­reg­ler­ne for brug af kon­su­lent-ydel­ser.

»Al­le, der har fulgt det her for­løb, har kun­net se, at det har va­e­ret un­der al kri­tik. Det har gi­vet rid­ser i lak­ken i for­hold til tro­va­er­dig­he­den. Der skal selv­føl­ge­lig va­e­re fuld­sta­en­dig styr på sa­ger­ne, når det er Rigs­po­li­ti­et, der gen­nem­fø­rer de her ting,« si­ger Pe­ter Ko­fo­ed Poul­sen, der er retsord­fø­rer hos Dansk Fol­ke­par­ti, til BT.

Og­så So­ci­al­de­mo­kra­tiets retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen kal­der det en »dybt al­vor­lig sag«.

»Det er helt af­gø­ren­de, at vi har til­lid til vo­res myn­dig­he­der – ik­ke mindst når det ga­el­der po­li­ti­et. Der­for skal de over­hol­de lov­giv­nin­gen,« si­ger Tri­ne Bram­sen. ’Øj­ne­ne hvi­ler på Rigs­po­li­ti­et’ Der er be­hov for et ska­er­pet op­syn med Rigs­po­li­tiets le­del­se, så ulov­lig­he­der­ne ik­ke gen­ta­ger sig, me­ner hun.

»Øj­ne­ne hvi­ler en ekstra gang på Rigs­po­li­ti­et i frem­ti­den, når man ved, at de én gang har kun­net la­ve så stort et lovbrud.«

Ven­stres retsord­fø­rer Pre­ben Bang Hen­rik­sen kal­der sa­gen »be­kla­ge­lig«.

»Det er selv­føl­ge­lig be­kla­ge­ligt, men jeg ta­ger til ef­ter­ret­ning, at Rigs­po­li­ti­et og­så be­kla­ger det. Det kan jeg kun til­slut­te mig,« si­ger Pre­ben Bank Hen­rik­sen.

BT kun­ne den 26. ju­ni i år af­slø­re, at af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et Bet­ti­na Jen­sen, sik­re­de to ven­ner - en tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ner og kol­le­ga - kon­su­lent­ho­nora­rer i Rigs­po­li­ti­et for 20 mil­li­o­ner kro­ner på ba­re tre år for re­k­rut­te­ring og kon­su­len­tas­si­stan­ce. De fik og­så ud­be­talt mil­li­on-ho­nora­rer i en år­ra­ek­ke i DR, hvor Bet­ti­na Jen­sen var ind­købs­chef. Chri­sti­ne Thor­sen fik i pe­ri­o­den 2011 til 2013 ud­be­talt na­e­sten 9,6 mil­li­o­ner kro­ner fra Rigs­po­li­ti­et, mens Ma­ri­ann Fa­e­rø fik na­e­sten 10,5 mil­li­o­ner kro­ner. An­dre kon­su­len­ter fik ik­ke mu­lig­hed for at by­de på de lu­kra­ti­ve mil­li­on-op­ga­ver, og de kom i fle­re til­fa­el­de ik­ke i de lov­plig­ti­ge ud­bud. Des­u­den blev der ud­be­talt sto­re ho­nora­rer uden un­der­skrev­ne kon­trak­ter, li­ge­som ind­gå­e­de af­ta­ler uden bud­ge­tram­mer be­tød, at ud­gif­ter­ne til de to kon­su­len­ter eks­plo­de­re­de. 27. ju­ni kun­ne BT så af­slø­re, at den ene kon­su­lent Chri­sti­ne Thor­sen, selv var med til at plan­la­eg­ge kon­su­lent­bud­get­tet sam­men med Rigs­po­li­tiets le­del­se. BT kun­ne des­u­den af­da­ek­ke, hvor­dan Chri­sti­ne Thor­sen på trods af en ti­me­løn på 1.417 kro­ner var i stand til at boo­ste sin ind­tje­ning yder­li­ge­re ved bå­de at sen­de fak­tu­ra­rer, før ar­bej­det var ud­ført og kom­bi­ne­re det med lø­ben­de fak­tu­re­ring. I går of­fent­lig­gjor­de Kam­me­rad­vo­ka­ten sin re­de­gø­rel­se af sa­gen, hvor det bli­ver kon­klu­de­ret, at af­de­lings­che­fens brug af kon­su­len­ter i fle­re til­fa­el­de har va­e­ret ulov­lig. Rigs­po­li­ti­et har som kon­se­kvens her­af fjer­net ind­købs­funk­tio­nen fra Bet­ti­na Jen­sens af­de­ling, Kon­cern­ser­vi­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.