Vil­de Bie­ber-fans sover i telt ved Par­ken

Tid­li­ge­re dansk mil­jø­mi­ni­ster skal rå­d­gi­ve skan­da­le­ramt bil­pro­du­cent

BT - - NYHEDER -

TRODSER VIND OG VEJR VA­EK­KER UNDREN Det forta­el­ler Li­nea Fa­bri­ci­us på 20 år til BT. Hun kom­mer fra Ama­ger og har sam­men med tre an­dre slå­et telt op for­an Te­lia Par­ken. Og det er der en sa­er­lig grund til: »Vi vil rig­tig ger­ne stå for­re­st. Sid­ste gang han gav kon­cert i Dan­mark, lå vi her og­så tid­ligt. Da var vi her tre da­ge før, og da kom vi ik­ke først. Så den­ne her gang vil­le vi va­e­re her end­nu tid­li­ge­re,« forta­el­ler Li­nea Fa­bri­ci­us, der be­teg­ner sig selv som Be­lie­ber, som san­ge­rens fans bli­ver kaldt. Hun lig­ger i telt med sin 13-åri­ge lil­le­bror og si­ne to ve­nin­der. De kom al­le­re­de man­dag, men de blev smidt va­ek af sik­ker­heds­ma­es­si­ge år­sa­ger, for­di der var Cham­pions Le­ague-kamp i Te­lia Par­ken tirs­dag aften. Der­for kom de igen tid­ligt ons­dag mor­gen. 22-åri­ge Justin Bie­ber ind­led­te sin Pur­po­se-tur­né i USA i marts. An­den del af tur­néen er i Eu­ro­pa, hvor han slut­ter af i Lon­don den 29. novem­ber. Be­lie­bers trods kri­tik Pop­stjer­nen modt­og tid­li­ge­re på året en del kri­tik, da han med­del­te, at han vil­le af­ly­se de per­son­li­ge mø­der med si­ne fans in­den si­ne kon­cer­ter. Hans nye show har få­et blan­de­de an­mel­del­ser, og se­ne­st skrev fle­re nor­ske me­di­er, at det vir­ke­de som om, san­ge­ren ke­de­de sig på sce­nen og tra­eng­te til fe­rie. bil­pro­du­cen­ten selv i en pres­se­med­del­el­se. 56-åri­ge Con­nie Hedegaard er med­lem af det nye råd, og hun skal blandt an­det rå­d­gi­ve om so­ci­al an­svar­lig­hed og mil­jø­be­skyt­tel­se.

Volkswa­gen var i sep­tem­ber sid­ste år midt­punk­tet i en stor skandale, der gik un­der nav­net ’di­e­sel­ga­te’. Det­te skyld­tes, at om­kring 11 mil­li­o­ner bi­ler var ud­sty­ret med en softwa­re, der hav­de til for­mål at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af de så­kald­te NOx-gas­ser.

Der­med så det ud som om, at bi­ler­ne

Li­nea Fa­bri­ci­us er dog sta­dig stor Justin Bie­ber-fan, og det er langt­fra før­ste gang, hun skal se ham li­ve. Det gør dog ik­ke gla­e­den ved søn­da­gens kon­cert min­dre, og det er no­get helt sa­er­ligt, hun ser frem til:

»Jeg gla­e­der mig mest til at vi­se det til min lil­le­bror. Jeg har set ham to gan­ge på den­ne tur­né, på Island og i Pa­ris, så jeg gla­e­der mig til, at han skal se det. Og så gla­e­der jeg mig ba­re helt vildt til at se Justin, for det er al­tid en fest,« forta­el­ler den 20-åri­ge pi­ge, der og­så har få­et sel­skab af sin ve­nin­de La­er­ke Møl­ler O’Neill i kø­en på for­to­vet.

Hun kom­mer fra Sil­ke­borg og an­kom til lej­ren nat­ten til ons­dag. Hun har fulgt Justin Bie­ber i man­ge år og har al­le­re­de set hans kon­cert i Pa­ris i år. Hun gla­e­der sig dog li­ge så me­get til at op­le­ve den ca­na­di­ske po­p­stjer­ne i hjem­lan­det:

»Jeg gla­e­der mig til at va­e­re ta­et på. Det er ba­re no­get spe­ci­elt, når han er i Dan­mark, og man ken­der nog­le fle­re af de an­dre fans. Det gi­ver no­get, sy­nes jeg,« forta­el­ler den 20-åri­ge jy­de, der mød­te Li­nea Fa­bri­ci­us gen­nem en Justin Bie­ber-fan­ba­se for seks år si­den. Vi vil rig­tig ger­ne stå for­re­st. Sid­ste gang han gav kon­cert i Dan­mark, lå vi her og­så tid­ligt. Da var vi her tre da­ge før, og da kom vi ik­ke først. Så den­ne her gang vil­le vi va­e­re her end­nu tid­li­ge­re var me­re mil­jø­rig­ti­ge, end de vi­ste sig at va­e­re, når de blev te­stet. Det var den ame­ri­kan­ske myn­dig­hed En­viron­ment Pro­tection Agen­cy, der op­da­ge­de det, og Volkswa­gen er­kend­te da og­så at ha­ve snydt. Plet­tet ry Skan­da­len var me­get dyr for bil­pro­du­cen­ten, hvis mar­kedsva­er­di faldt med me­re end 140 mil­li­ar­der ved års­skif­tet, og hos Volkswa­gen forta­el­ler de nu, at de er yderst gla­de for de­res nye råd:

»Vi er rig­tig gla­de og tak­nem­me­li­ge Beg­ge pi­ger hol­der sab­batår og har der­for ta­get fri fra de­res ar­bej­de for at kun­ne lig­ge i kø­en. Og de frygter ik­ke, det bli­ver for koldt, el­ler at de bla­e­ser va­ek, når stormen ’Karl’ kom­mer: Bla­e­ser på ’Karl’ »I nat sov vi ik­ke en­gang med sovepo­ser. Der er lae i tel­tet, så vi frygter slet ik­ke vej­ret,« forta­el­ler La­er­ke Møl­ler O’Neill.

Beg­ge pi­ger sy­nes, det er hyg­ge­ligt at lig­ge i kø, og La­er­ke Møl­ler O’Neill har in­tet imod at ri­ve en uge ud af ka­len­de­ren med det for­mål:

»Det gi­ver en mas­se til stem­nin­gen af ha­ve en slags op­takt, og så er det sam­men med mi­ne go­de ve­nin­der, for, at vi har kun­net ud­pe­ge dis­se ene­stå­en­de per­son­lig­he­der til kon­cer­nens ba­e­re­dyg­tig­heds­råd. Med de­res in­di­vi­du­el­le fa­er­dig­he­der og an­be­fa­lin­ger skal de hja­el­pe os i vo­res be­stra­e­bel­ser på at frem­me en ba­e­re­dyg­tig ud­vik­ling af kon­cer­nen,« si­ger Volkswa­gens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mat­t­hi­as Mül­ler i pres­se­med­del­el­sen.

Det er dog ble­vet be­ma­er­ket, at det li­ge pra­e­cis er Con­nie Hedegaard, der skal rå­d­gi­ve om mil­jø­be­skyt­tel­se efter den sto­re di­e­sel-ga­te.

Den sto­re fran­ske avis Li­béra­tion som jeg ik­ke ser så tit på grund af af­stan­den,« si­ger hun. Iføl­ge pi­ger­ne er der om­kring 12 per­so­ner i kø på nu­va­e­ren­de tids­punkt. Nog­le af dem kan dog ik­ke sove der, da de skal på ar­bej­de, men her hja­el­per fan­se­ne hin­an­den og hol­der plad­ser­ne, så al­le får de­res øn­ske om en plads helt i front op­fyldt.

Der var fra start stor ef­ter­spørgsel, da kon­cert­bil­let­ter­ne blev sat til salg i de­cem­ber sid­ste år, og Justin Bie­ber kan se frem til et fyldt na­tio­nalsta­dion med om­kring 44.000 men­ne­sker, når han bla­en­der op for hit som ’What do you me­an’ og ’Sor­ry’. skri­ver som kom­men­tar til an­sa­et­tel­sen, at man al­tid vil for­bin­de bil­pro­du­cen­ten med skan­da­len, og at det kan gi­ve lidt ef­tertan­ke, at Volkswa­gen har valgt en tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster.

Og­så den fran­ske jour­na­list Ma­rion Sol­let­ty skri­ver på sin Twit­ter­pro­fil, at Volkswa­gen har an­sat Con­nie Hedegaard ’der er tid­li­ge­re EU-kom­mis­sa­er for kli­ma’ ledsa­get af hash­tag­get ’no jo­ke’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.