’To­get fløj ind over per­ron­en’

BT - - NYHEDER -

ULYK­KE

»Det var som et ma­re­ridt. Der var in­gen ad­var­sel. Plud­se­lig var luf­ten fyldt med ly­den af stål imod stål og et sa­ert dybt bul­der. Og jeg fløj na­er­mest ud af mit sa­e­de og ram­te lof­tet. Så fulg­te tre se­kun­ders il­de­vars­len­de stil­hed. Og så be­gynd­te skri­ge­ne, grå­den og rå­be­ne på hja­elp.« Let­te­de fra skin­ner­ne Mi­ke Scalzo, der blev in­ter­viewet af avi­sen The New York Ti­mes, var blandt de man­ge mor­gen-pas­sa­ge­rer, der ef­ter­føl­gen­de hjalp de­res me­re alvorligt sår­e­de med­pas­sa­ge­rer ud af de knu­ste tog­vog­ne.

Den al­dren­de tog­sta­tion i Frank Si­na­tras hjem­by Ho­bo­ken, der er kendt som kulis­se til klas­si­ske ame­ri­kan­ske film som ’On­ce Upon a Ti­me in Ame­ri­ca’ med Ro­bert De Niro og Woo­dy Al­lens ’Cur­se of the Ja­de Scor­pion’, blev og­så slemt med­ta­get, da det fyld­te mor­gen­tog kør­te ind på per­ron­en uden til­sy­ne­la­den­de at sa­en­ke ha­stig­he­den.

Den re­la­tivt spink­le bar­ri­e­re kun­ne selv­føl­ge­lig ik­ke stop­pe det kø­ren­de tog, der iføl­ge fle­re øjen­vid­ner let­te­de fra skin­ner­ne. Og nu står New Jer­sey Tran­sit Bu­reau til­ba­ge med det sto­re spørgs­mål: Hvor­dan kun­ne sådan en ulyk­ke ske. In­gen tegn på ter­ror New Jer­seys gu­ver­nør Chris Chri­stie, der og­så er kendt som for­hen­va­e­ren­de pra­esi­dent­kan­di­dat, var tem­me­lig sik­ker i sin sag, da han over­for CNN ude­luk­ke­de no­gen form for ter­r­o­ris­me.

Det gi­ver val­get imel­lem en sy­stem­fejl (spor, sig­nal el­ler an­det) og en men­ne­ske­lig fejl.

Fle­re eks­per­ter an­ty­de­de i går, at en men­ne­ske­lig fejl er det mest sand­syn­li­ge. Men da tog­fø­re­ren efter ulyk­ken blev ind­lagt be­vidst­løs og med al­vor­li­ge ska­der i ho­ve­d­et, kom­mer der til at gå la­en­ge­re tid, før han kan af­hø­res og før år­sa­gen til tra­ge­di­en så­le­des kan fast­slås.

Over 50.000 pas­sa­ge­rer pas­se­rer hver dag igen­nem ter­mi­na­len i Ho­bo­ken. Det er én af de trav­le­ste fla­ske­hal­se i om­rå­dets myl­dre­tid­stra­fik. Og i den na­e­ste må­neds tid skal ti­tu­sind­vis af pas­sa­ge­rer fin­de nye ve­je fra og til Man­hat­tan.

KORT OM ULYK­KEN Et pas­sa­ger­tog kør­te tors­dag 8.45 lo­kal tid ind i en tog­per­ron på Ho­bo­ken-sta­tio­nen i New Jer­sey. Der var mel­din­ger om mel­lem en og tre dra­eb­te, man­ge kva­e­ste­de og sto­re ma­te­ri­el­le ska­der. Sta­tio­nen Ho­bo­ken lig­ger 11 ki­lo­me­ter fra New York Ci­ty og er New Jer­seys fem­te­trav­le­ste sta­tion med om­kring 50.000 pas­sa­ge­rer hver dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.