Far­vel

BT - - NYHE­DER -

’Blin­ken­de Lyg­ter’ af Tove Dit­lev­sen frem­ført med pi­a­no og vo­kal af Pouya Gor­an og Mat­hil­de Gers­bys ku­si­ne og hjer­te­ve­nin­de Per­sil­le In­ger­s­lev. Og da stro­fer­ne var to­net ud, blev ki­sten bå­ret ud af Mat­hil­de Gers­bys mand Sø­ren, bror Ma­ri­us og søn­nen Hjal­te samt fle­re fa­mi­lie­med­lem­mer. I små klyn­ger fulg­te ga­ester­ne ef­ter. Med rø­de øj­ne, snøft og ser­viet­ter mel­lem fin­gre­ne lag­de de en ef­ter en de­res hånd på ki­sten. Vin­den fik de sva­jen­de tra­e­kro­ner ved Gladsaxe Kir­ke til at vin­ke far­vel, og kir­ke­klok­ker­ne brød stil­he­den – den sag­te sorg blev til af­sked, mens rust­vog­nen kør­te ki­sten med Mat­hil­de Gers­by va­ek.

Hen­des na­er­me­ste fa­mi­lie fik op­fyldt al­le Mat­hil­de Gers­bys øn­sker til bisa­et­tel­sen og er ut­ro­ligt gla­de for den hjer­te­var­me, de har op­le­vet op til den­ne dag.

»Hun øn­ske­de, at vi skul­le gla­e­des og gå vi­de­re ud i ver­den med den gla­e­de, selv­om vi sav­ner hen­de. Det har va­e­ret en ut­ro­lig smuk dag, hvor vi har kun­net imø­de­kom­me al­le Mat­hil­des øn­sker,« si­ger Sø­ren Kri­sten­sen, der sam­men med Mat­hil­de har søn­nen Hjal­te, der måt­te ta­ge af­sked med sin mor i går. En uhel­bre­de­lig syg­dom »Jeg har kendt Mat­hil­de i 15 år og fra før­ste af­ten, jeg kys­se­de hen­de, vid­ste jeg, at hun hav­de syg­dom­men. Og selv­om den har for­søgt at slø­re vo­res ka­er­lig­hed, så har den alt­så ik­ke haft held til det,« forta­el­ler Sø­ren Kri­sten­sen.

For i al­le si­ne 37 år ka­em­pe­de Mat­hil­de Gers­by en kon­stant kamp mod den med­fød­te og uhel­bre­de­li­ge lun­ge­syg­dom cystisk fi­bro­se. En syg­dom, der lang­somt klem­mer luf­ten ud af hen­des lun­ger og med ti­den gør dem hår­de som sten. Det var en kamp, Mat­hil­de Gers­by vid­ste, hun ik­ke vil­le vin­de, trods en sta­e­dig mod­stand, der blandt an­det re­sul­te­re­de i to lun­ge­trans­plan­ta­tio­ner, som beg­ge end­te med at for­la­en­ge hen­des liv. Hun var ak­tiv i de­bat­ten om ak­tiv døds­hja­elp, og ef­ter hen­des eget øn­ske blev der ved bisa­et­tel­sen sam­let ind til Lands­for­e­nin­gen til be­ka­em­pel­se af cystisk Fi­bro­se, Lun­ge­for­e­nin­gen og Flem­m­ing Schol­laarts fri­vil­li­ge ar­bej­de med at hja­el­pe folk til en va­er­dig død i Schweiz.

En kamp, som Sø­ren Kri­sten­sen vil ka­em­pe vi­de­re.

»Mat­hil­de har ta­endt fyr og flam­me i mig for at ka­em­pe vi­de­re for ak­tiv døds­hja­elp i Dan­mark,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.