No­vo fy­rer 500 dan­ske­re

BT - - NYHEDER -

ØKO­NO­MI Le­del­sen i No­vo Nor­disk be­nyt­ter en nedska­e­rings­run­de til at luk­ke ned for pro­jek­ter, som ik­ke har ud­sigt til at bli­ve til pro­duk­ter på hyl­den med høj ind­tje­ning. Det si­ger top­chef Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, efter ud­mel­din­gen om at der skal ska­e­res 1.000 stil­lin­ger i den dan­ske me­di­ci­nal­gi­gant.

»In­den for forskning og ud­vik­ling er vi nødt til at pri­o­ri­te­re pro­jek­ter for frem­ti­den, som gi­ver stør­re mu­lig­hed for, at vi kan få til­skuds­be­ret­ti­gel­se til vo­res me­di­cin.

Der­for har vi valgt at ska­e­re vis­se pro­jek­ter va­ek, hvor vi har vur­de­ret, at det kan va­e­re sva­ert for os at få til­skuds­be­ret­ti­gel­se i even­tu­elt nye pro­duk­ter, der kom­mer ud af det,« si­ger han.

Det er på det vig­ti­ge ame­ri­kan­ske mar­ked, at der er skrap­pe krav om, hvil­ke til­skud fra sy­ge­sik­rin­gen for­bru­ge­ren kan få til at kø­be me­di­cin.

No­vo Nor­disk skal nu i gang med for­hand­lin­ger med fag­for­e­nings­re­pra­e­sen­tan­ter om af­ske­di­gel­ser­ne.

»Vi har selv­føl­ge­lig en idé om, hvor det vil ske, men vi skyl­der vo­res me­d­ar­bej­de­re og fag­for­e­nin­ger­ne at dis­ku­te­re det med dem først,« si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen.

Nedska­e­rin­ger­ne vil ram­me forsk­nings- og ud­vik­lings­en­he­der her­hjem­me samt stabs­funk­tio­ner i ho­ved­kvar­te­ret i Bags­va­erd. I alt skal 500 af de ned­lag­te stil­lin­ger fin­des i Dan­mark, mens re­sten skal fin­des i de glo­ba­le kom­merci­el­le or­ga­ni­sa­tio­ner. og Na­to. Hun til­tra­e­der po­sten fra en stil­ling i Na­to ved Di­vi­sion He­ad Com­bat Ope­ra­tions Di­vi­sions i CAUC Ue­dem i Tys­kland.

For­ud for tit­len som ge­ne­ral lig­ger et fyl­digt mi­li­ta­ert cv og fle­re ud­ma­er­kel­ser.

Hun er kom­man­dør af Dan­ne­brog­or­de­nen og har mod­ta­get bå­de For­sva­rets, og FNs me­dal­je, li­ge­som hun er mod­ta­ger af The Kuwait Li­be­ra­tion Me­dal.

Hun har des­u­den va­e­ret ud­sendt til DRCongo.

»Det er klart, at jeg som kar­ri­e­reof­fi­cer har over­ve­jet mu­lig­he­den for at skulle va­e­re ge­ne­ral,« si­ger Lo­ne Tra­e­holt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.