For­ske­re: Et ud af ti børn har med­født for­svar mod aids

BT - - NYHEDER -

Et ud af ti børn har et im­mun­sy­stem, der min­der om abers. Det for­hin­drer, at de kan få aids.

Det vi­ser forsk­nings­re­sul­ta­ter, som er ble­vet of­fent­lig­gjort i tids­skrif­tet Sci­en­ce Trans­la­tio­nal Me­di­ci­ne.

Forsk­nin­gen ty­der på, at de på­ga­el­den­de børn har et im­mun­sy­stem, som for­hol­der sig i ro og der­med ik­ke bli­ver ned­brudt, selv om de bli­ver smit­tet med virus­set, si­ger for­sker­ne bag un­der­sø­gel­sen til BBC.

En ube­hand­let hiv-in­fek­tion vil draebe 60 pro­cent af børn in­den for to et halvt år, mens en til­sva­ren­de in­fek­tion hos aber ik­ke er fa­tal.

Den nye forskning kan fø­re til ud­vik­ling af nye im­mun­ba­se­re­de te­ra­pi­er.

Hiv-virus øde­la­eg­ger im­mun­sy­ste­met og gør krop­pen sår­bar over for an­dre in­fek­tio­ner.

For­sker­ne i un­der­sø­gel­ser­ne har ana­ly­se­ret blod fra 170 syd­afri­kan­ske børn, som har hiv, og som al­drig hav­de få­et be­hand­ling med me­di­cin mod aids, og som trods det­te ik­ke har ud­vik­let syg­dom­men.

Prø­ver vi­ste, at bør­ne­ne hav­de ti­tu­sin­der af far­li­ge hiv-vira i hver mil­li­li­ter af de­res blod. Den ma­eng­de vil­le nor­malt over­be­la­ste de­res im­mun­sy­stem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.