Ry­a­nair prø­ver Kø­ben­havn igen

BT - - NYHEDER -

Selv­om fag­for­e­nin­ger­ne hav­de held med at luk­ke luft­fart­s­sel­ska­bet Ry­a­nairs ba­ser i Dan­mark sid­ste som­mer, efter at man ik­ke kun­ne nå til enig­hed om en overenskomst, ar­bej­der det ir­ske lav­pris­sel­skab med pla­ner om at genåb­ne ba­sen i Kø­ben­havn, forta­el­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mi­cha­el O’Leary.

»Vi dis­ku­te­rer det med Kø­ben­havns Luft­havn, og før­ste mu­lig­hed er at åb­ne til na­e­ste vin­ter,« si­ger han på et pres­se­mø­de i Kø­ben­havn, hvor fi­re nye af­gan­ge fra ho­vedsta­den blev pra­e­sen­te­ret.

Ry­a­nair har igen­nem man­ge år flø­jet ind og ud af Kø­ben­havns Luft­havn, men i slut­nin­gen af marts sid­ste år åb­ne­de sel­ska­bet som no­get nyt en så­kaldt ba­se i luft­hav­nen.

Det med­før­te et stør­re slags­mål med fag­be­va­e­gel­sen, der vars­le­de sym­pa­ti­kon­flik­ter mod Ry­a­nairs fly.

Ar­bejds­ret­ten gav fag­for­e­nin­ger­ne med­hold i, at sym­pa­ti­kon­flik­ter­ne var lov­li­ge. Det nå­e­de dog ik­ke så vidt, for kort efter luk­ke­de Ry­a­nair bå­de ba­sen i Kø­ben­havn og i Bil­lund.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.