’ ’

BT - - DEBAT -

la­ve de­res eg­ne b ereg nin­ger. Men gør man det, skal man si­ge klart

Jeg er ik­ke og ty­de­ligt, at man selv har reg­net, og hvad for­ud­sa­et­nin­ger­ne er. En­hver

ban­ge for, kan reg­ne ud, at hvis en po­li­ti­ker si­ger,

om Claus Hjort at han selv har la­vet en be­reg­ning, har det ik­ke den sam­me tro­va­er­dig­hed,

ma­ni­p­u­le­rer og som hvis det var Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets em­beds­folk, der hav­de la­vet reg­ne­styk­ket. sny­der. Jeg kan se Det er to for­skel­li­ge ty­per af

og kon­sta­te­re, at au­to­ri­tet, der lig­ger til grund for det.

han gør det

PO­LI­TI­KE­RE MÅ GER­NE

nu med den tred­je for­kla­ring på to da­ge. Først var det mi­ni­ste­ri­et, der hav­de la­vet be­reg­nin­ger­ne. Så var det Claus Hjort selv. Og nu si­ger han, at det var Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets be­reg­nin­ger ud fra nog­le for­ud­sa­et­nin­ger, han hav­de op­stil­let. Ba­re det at han skif­ter for­kla­ring tre gan­ge er dybt mista­en­ke­ligt. Det er en sa­er­de­les ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed, for så har han selv op­stil­let for­ud­sa­et­nin­ger­ne til, at der er ble­vet la­vet mindst 10 fejl. Der­for bli­ver vi nødt til at be­de mi­ni­ste­ren om at re­de­gø­re for, om han har in­stru­e­ret mi­ni­ste­ri­et til at nå et for­kert re­sul­tat. Det er tem­me­lig pin­ligt, at det ind­til nu er lyk­ke­des at snak­ke om alt mu­ligt an­det end de reg­ne­fejl.

CLAUS HJORT KOM­MER

me­ner, at det, vi stil­ler op, er for­kert, må han for­kla­re, hvor­dan han fin­der pen­ge­ne til de løf­ter, han stil­ler folk i ud­sigt. Det er en ty­pisk ’Hen­rik Sass’. Han fø­ler sig pres­set, og de po­li­ti­ske vi­sio­ner hol­der ik­ke vand – så må han gå til an­greb og be­klik­ke den an­dens tro­va­er­dig­hed. Det er ik­ke pin­ligt at bli­ve be­skyldt af no­gen, der i for­vej­en har et po­li­tisk tro­va­er­dig­heds­pro­blem. Sass Lar­sen sad selv i den tid­li­ge­re re­ge­ring, der per de­fi­ni­tion var en løf­te­bruds-re­ge­ring. Det er med no­get blak­ket tro­va­er­dig­hed, at han nu an­gri­ber Claus Hjort.

HVIS SASS LAR­SEN

til det, de la­eg­ger frem – el­ler ik­ke lig­ger frem. Vi har blot kon­sta­te­ret, at der ik­ke er pen­ge til al­le løf­ter­ne. Så spør­ger vi om det po­li­ti­ske ind­hold. Hvor­dan har de ta­enkt sig at skaf­fe pen­ge, når de for ek­sem­pel ik­ke vil va­e­re med til at ska­e­re i SUen? Når de ik­ke har lyst til at sva­re, så er det klart, at Sass Lar­sen kom­mer på ba­nen som den sto­re an­gri­ber. Vi vil in­si­ste­re på, at det po­li­ti­ske ind­hold skal va­e­re i fo­kus i ste­det for al per­son­f­nid­de­ren.

VI FOR­HOL­DER OS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.