Stop snak­ken, stop blod­ba­det

BT - - DEBAT -

Ver­dens­sam­fun­det sid­der med ha­en­der­ne i skø­det, mens Alep­po er ble­vet for­vand­let til et slag­te­hus. VER­DEN HAR BLOD på ha­en­der­ne og må ta­ge sin del af skyl­den i for­hold til det, der fo­re­går i Alep­po.

Mil­li­o­ner af ci­vi­le li­der un­der den se­ne­ste tids vold­som­me luf­tan­greb, men ver­den gør ik­ke no­get. Det er ufor­stå­e­ligt, at Ve­sten er så hand­ling­s­lam­met og la­der to­ta­li­ta­e­re sta­ter som Pu­tins Rusland og Irans pra­e­stesty­re sty­re sla­gets gang.

De man­ge ci­vi­le bli­ver ladt i stik­ken, og det sa­et­ter hu­ma­nis­men og de­mo­kra­tiets tro­va­er­dig­hed over styr.

Den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster tru­er med at stop­pe sam­ar­bej­det med Rusland, hvis ik­ke de hol­der op med at bom­be. Men det er alt for lidt og alt for sent. Rusland har ik­ke ale­ne al­li­e­ret sig med mor­de­ren pra­esi­dent As­sad, men har si­den vå­ben­hvi­lens sam­men­brud in­ten­si­ve­ret si­ne bomb­nin­ger og går til­sy­ne­la­den­de efter nød­hja­elp­s­kon­vo­jer og un­derjor­di­ske ho­spi­ta­ler. Det er ren­dyr­ket ond­skab!

Alep­po er en af ver­dens ae­ldst be­bo­e­de by­er. Der har va­e­ret men­ne­sker

HVAD ER PRO­BLE­MET? Pu­tin, As­sad og Irans Kha­me­nei er krigs­for­bry­de­re, men al­li­ge­vel får de lov til at fort­sa­et­te de­res ha­er­gen

SASZELINE EMANUELLE DREY­ER i man­ge tu­sin­de år, men det er nu ved at va­e­re slut, for alt og al­le bli­ver slå­et ihjel – børn, mødre, fa­ed­re, gam­le, un­ge … byg­nin­ger bli­ver smadret, og snart er der kun ru­i­ner til­ba­ge. Pu­tin, As­sad og Irans Kha­me­nei er krigs­for­bry­de­re, men al­li­ge­vel får de ufortrø­de­nt lov til at fort­sa­et­te de­res ha­er­gen, uden at no­gen gri­ber ind. Det er for­fa­er­de­ligt! Ver­dens­sam­fun­det bør skam­me sig. DET ENE­STE, DER kan red­de de man­ge ci­vi­le, er mi­li­ta­er ind­gri­ben. Jeg si­ger ik­ke, at vi nu skal til at be­sa­et­te lan­de el­ler ag­gres­sivt slå igen, men vi skal gø­re en ind­sats for at be­skyt­te de man­ge ci­vi­le, som er fan­get midt i den­ne krydsild af me­nings­løs vold, der kun tje­ner ét for­mål, nem­lig at til­freds­stil­le magtsy­ge dik­ta­to­rers in­ter­es­ser.

Det ide­el­le vil­le va­e­re at ind­fø­re fly­ve­for­bud­szo­ner over he­le Sy­ri­en, men som sa­ger­ne står i øje­blik­ket, er man nok nødt til at ac­cep­te­re ko­a­li­tions­fly, der bom­ber Is­la­misk Stat over Øst­sy­ri­en. As­sad og hans mi­li­ta­er skal sta­ek­kes, hvis vi skal tvin­ge ham til for­hand­lings­bor­det. As­sad (og Pu­tin) har dra­ebt man­ge, man­ge fle­re ci­vi­le og skabt fle­re Na­ser Kha­der, flygt­nin­ge­strøm­me end Is­la­misk Stat. As­sad skal fjer­nes fra mag­ten. Han skal ud af Sy­ri­en.

FN er etab­le­ret for at be­skyt­te men­ne­ske­nes ret­tig­he­der, og der er da og­så ble­vet talt me­get om over­gre­bet på Alep­po, men ind­til vi­de­re er der in­tet kom­met ud af det. Man red­der ik­ke børn og ci­vi­le ved ba­re at for­døm­me. Der skal hand­ling til. FOLK I ALEP­PO har mi­stet de­res til­lid til FN og er nu be­gyndt at ven­de sig mod Is­la­misk Stat som de­res sid­ste håb. Der bli­ver ik­ke gjort nok hver­ken på det in­ter­na­tio­na­le plan el­ler her­hjem­me.

I det dan­ske me­di­e­bil­le­de står der alt for lidt om det, der er ved at bli­ve Alep­pos un­der­gang – vi må pas­se på ik­ke at bli­ve li­geg­la­de og kol­de. Jeg me­ner, den dan­ske re­ge­ring bur­de gå for­re­st i at kra­e­ve me­re en­ga­ge­ment og hand­ling. No­gen må jo be­gyn­de.

Det­te er et nødråb for Alep­po. Et nødråb for Sy­ri­en. Alep­po er ble­vet kaldt for et slag­te­hus, og det un­drer mig, at ik­ke fle­re er for­ar­ge­de over det, der fo­re­går. Jeg gra­em­mes over det in­ter­na­tio­na­le sam­fund. Hi­sto­ri­en vil døm­me os hårdt, hvis ik­ke vi me­get snart gør no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.